Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

0
1548

NỘI DUNG

  • Mô hình TCP/IP
  • Mạng Internet

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

  • Trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP.
  • Trình bày được các giao thức phổ biến và các khái niệm về Port và Socket
  • Biểu diễn được địa chỉ IPv4, IPv6
  • Xử lý các sự cố kết nối mạng TCP/IP
  • Trình bày được các khái niệm về Internet, các dịch vụ mạng Internet

Yêu cầu:

  • Học viên tham gia học tập đầy đủ.
  • Nghiên cứu trước các nội dung có liên quan đến bài giảng

Chi tiết Slide

Video (sẽ xem được các hiệu ứng)

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

Chương 5: Mạng cục bộ LAN

Chương 6: Mạng diện rộng WAN

Chương 7: ATTT mạng máy tính

Chúc các bạn học tốt!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.