Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

0
2339

NỘI DUNG

  • Các phương tiện truyền dẫn
  • Thiết bị mạng

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

  • Giúp sinh viên nắm được kiến thức về các phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng.
  • Phân biệt và lựa chọn được các loại phương tiện truyền dẫn
  • Phân biệt và lựa chọn được các thiết bị mạng
  • Thiết kế và cài đặt được các mạng LAN, WAN cơ bản đã học.

Yêu cầu:

  • Học viên tham gia học tập đầy đủ.
  • Nghiên cứu trước các nội dung có liên quan đến bài giảng

Chi tiết Slide

Video (sẽ xem được các hiệu ứng)

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

Chương 5: Mạng cục bộ LAN

Chương 6: Mạng diện rộng WAN

Chương 7: ATTT mạng máy tính

Chúc các bạn học tốt!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.