Saturday, October 24, 2020

Android – Fragments

Một Fragment là một cái  activity cho phép nhiều mô đun activity design. Sẽ không sai nếu chúng ta nói, một fragment là một loại...

Android – Content Providers

Một content provider cung cấp dữ liệu từ một ứng dụng khác theo yêu cầu. Các yêu cầu này được xử lý theo các...

Những mã lệnh ẩn trong Android

Những mã lệnh này được sử dụng để truy cập vào những thứ mà mặc định điện thoại sẽ không có. Bạn nên cẩn...

Ví dụ về Broadcast Receivers

Ví dụ này sẽ giải thích cách tạo Broadcast Receiver để đánh chặn mục đích tùy chỉnh. Một khi bạn đã quen thuộc với...

Android – Broadcast Receivers

Broadcast Receivers được hiểu đơn giản là đáp ứng các tin nhắn phát ra từ các ứng dụng khác hoặc từ chính hệ thống. Những...

Services trong Android

Một dịch vụ là một thành phần chạy dưới nền để thực hiện các hoạt động lâu dài mà không cần tương tác với...

Activities trong Android

Một activity đại diện cho một màn hình đơn với một giao diện người dùng giống như cửa sổ hoặc khung của Java. Android...

Tổ chức và truy cập tài nguyên Android

Có nhiều mục khác nhau, những thứ mà bạn sẽ sử dụng để tạo ra một ứng dụng Android tốt. Ngoài việc coding ứng...

Android – Ví dụ Hello World

Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình thực tế với Android Framework. Trước khi bạn bắt đầu viết ví dụ đầu tiên sử dụng...

Android – Các thành phần ứng dụng

Các thành phần ứng dụng là các thiết lập cơ bản của một ứng dụng Android. Có sau bốn thành phần chính có thể được...