Phương thức vô danh trong C#

0
398

Chúng ta đã bàn luận rằng Delegate được sử dụng để tham chiếu bất kỳ phương thức nào mà có cùng dấu hiệu như trong Delegate đó. Nói cách khác, bạn có thể gọi một phương thức mà có thể được tham chiếu bởi một Delegate bởi sử dụng đối tượng Delegate đó.

Phương thức vô danh (Anonymous Method) trong C# cung cấp một kỹ thuật để truyền một khối code như là một tham số delegate. Các phương thức vô danh là các phương thức không có tên, chỉ có thân phương thức.

Bạn không cần xác định kiểu trả về trong một phương thức vô danh; nó được suy ra từ lệnh return bên trong thân phương thức vô danh đó.

Viết một Phương thức vô danh trong C#

Các phương thức vô danh (Anonymous Method) trong C# được khai báo với việc tạo instance của Delegate đó, với một từ khóa delegate. Ví dụ:

delegate void NumberChanger(int n);
...
NumberChanger nc = delegate(int x)
{
  Console.WriteLine("Phuong thuc vo danh: {0}", x);
};

Khối Console.WriteLine(“Anonymous Method: {0}”, x); là phần thân của phương thức vô danh.

Delegate có thể được gọi cả với các phương thức vô danh cũng như các phương thức được đặt tên theo cùng cách, ví dụ: bằng việc truyền các tham số phương thức tới đối tượng Delegate đó.

Ví dụ:

nc(10);

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa khái niệm trên:

using System;

delegate void NumberChanger(int n);
namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    static int num = 10;
    public static void AddNum(int p)
    {
      num += p;
      Console.WriteLine("Phuong thuc co ten: {0}", num);
    }

    public static void MultNum(int q)
    {
      num *= q;
      Console.WriteLine("Phuong thuc co ten: {0}", num);
    }

    public static int getNum()
    {
      return num;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Phuong thuc vo danh trong C#");
      Console.WriteLine("--------------------------------");
      //tao doi tuong delegate su dung phuong thuc vo danh
      NumberChanger nc = delegate(int x)
      {
        Console.WriteLine("Phuong thuc vo danh: {0}", x);
      };

      //goi delegate su dung phuong thuc vo danh
      nc(10);

      //khoi tao delegate su dung phuong thuc co ten
      nc = new NumberChanger(AddNum);

      //khoi tao delegate su dung phuong thuc co ten
      nc(5);

      //khoi tao delegate su dung phuong thuc co ten khac
      nc = new NumberChanger(MultNum);

      //goi delegate su dung phuong thuc co ten
      nc(2);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Phuong thuc vo danh trong C#
--------------------------------
Anonymous Method: 10
Phuong thuc co ten: 15
Phuong thuc co ten: 30

Chúc bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.