Phương thức vô danh trong C#

0

Chúng ta đã bàn luận rằng Delegate được sử dụng để tham chiếu bất kỳ phương thức nào mà có cùng dấu hiệu như trong Delegate đó. Nói cách khác, bạn có thể gọi một phương thức mà có thể được tham chiếu bởi một Delegate bởi sử dụng đối tượng Delegate đó.

Phương thức vô danh (Anonymous Method) trong C# cung cấp một kỹ thuật để truyền một khối code như là một tham số delegate. Các phương thức vô danh là các phương thức không có tên, chỉ có thân phương thức.

Bạn không cần xác định kiểu trả về trong một phương thức vô danh; nó được suy ra từ lệnh return bên trong thân phương thức vô danh đó.

Viết một Phương thức vô danh trong C#

Các phương thức vô danh (Anonymous Method) trong C# được khai báo với việc tạo instance của Delegate đó, với một từ khóa delegate. Ví dụ:

Khối Console.WriteLine(“Anonymous Method: {0}”, x); là phần thân của phương thức vô danh.

Delegate có thể được gọi cả với các phương thức vô danh cũng như các phương thức được đặt tên theo cùng cách, ví dụ: bằng việc truyền các tham số phương thức tới đối tượng Delegate đó.

Ví dụ:

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa khái niệm trên:

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả sau:

Chúc bạn thành công!

LEAVE A REPLY