Bài 02: Cấu trúc một chương trình C# (Csharp)

0
1457

Trước khi bắt đầu với những khối lệnh cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C# chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của một chương trình C#.

Một chương trình sẽ gồm các phần sau

 • Namespace declaration: Khai báo namespace
 • A class
 • Class methods
 • Class attributes
 • A Main method
 • Statements and expressions
 • Comments

Xét ví dụ sau:

using System;
namespace HelloWorldApplication
{
  class HelloWorld
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     /* Chương trình C# đầu tiên của tôi */
     Console.WriteLine("Hello sinhvientot.net");
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

Khi đoạn code này biên dịch và thực thi sẽ hiện ra màn hình console dòng chữ “Hello sinhvientot.net”.

Ta sẽ chỉ ra các thành phần trong đoạn code này:

 • Câu đầu tiên- using System; với từ khóa using được dùng để gọi đến namespace System của chương trình. Một chương trình có thể có nhiều câu lệnh
 • Câu tiếp theo là namespace declaration, một namespace là một tập hợp nhiều class. HelloWorldApplication có chứa class
 • Dòng tiếp theo là khai báo một class với tên HelloWorld, class này chứa dữ liệu và xác định các phương thức mà chương trình sử dụng. Phương thức xác định hành vi của class. Tuy nhiên ví dụ này chỉ có một phương thức Main.
 • Dòng tiếp theo xác định một Main method. Đây là entry point của một chương trình C#. Main method nói lên công việc của chương trình khi thực thi. Ở ví dụ trên, hành vi được xác định là câu lệnh WriteLine(“Hello sinhvientot.net”); với chức năng hiển thị câu “Hello world” lên màn hình. WriteLine là một phương thức của class Console thuộc namespace System được hổ trợ sẵn bởi C#.
 • Dòng tiếp theo /*..*/ là một dòng comment. Nó sẽ bị phớt lờ khi biên dịch chương trình. Nó được sử dụng để viết chú thích cho code.
 • Dòng cuối cùng ReadKey(); có tác dụng đợi một hành động nhấn phím, nhầm ngăn màn hình console đóng quá nhanh khi người dùng chưa xem được kết quả.

Một số lưu ý khi bắt đầu tiếp xúc với C#:

 • C# rất nhạy bén
 • Những câu lệnh và biểu thức luôn kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;)
 • Một chương trình bắt đầu thực thi tại Main method.
 • Không giống với java, tên program file C# có thể khác với tên class.

Để biên dịch và thực thi một chương trình C# từ Visual studio .NET, các bạn làm theo các bước:

 • Mở Visual studio
 • Tại menu bar, chọn File->New->Project. Hoặc ta có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+N.

image003

 • Chọn visual C# từ các mẫu cung cấp và chọn Windows
 • Chọn tiếp Console Application

image005

 • Đặt tên cho project và click OK. Đến đây ta đã tạo được một project trong Solution Explorer.

image009

 • Ta sẽ viết code trong vùng code Editor
 • Click Start hoặc F5 để thực thi project. Một màn hình console sẽ xuất hiện chứa dòng chữ Hello World.

image012

Một số lưu ý (Xem trang sau)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.