Wednesday, September 30, 2020

Sự khác nhau giữa Inline function và Macro trong C

Trước khi đi vào chủ đề chính của bài viết là Sự khác nhau giữa Inline function và Macro trong C thì chúng ta...

Trong ngôn ngữ C/C++ có bao nhiêu vùng nhớ (Memory layout)

Trong ngôn ngữ C/C++ có bao nhiêu vùng nhớ (Memory layout)? Đây là câu hỏi để phân biệt bạn là Junior hay là Senior bạn...

Cấu trúc dữ liệu danh sách nhân viên

Bài toán: Viết chương trình quản lý nhân sự cho một công ty, mỗi nhân viên trong công ty gồm các thông tin sau: mã...

Tổng quan File trong C

Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG FILE Nhập dữ liệu một lần và sử dụng được nhiều lần Phù hợp với thực tế:...

Cấu trúc kiểu dữ liệu sinh viên

Bài toán: Cho thông tin điểm các môn học sau: NNLT, Tin học, Toán A1. Hãy khai báo một cấu trúc mô tả điểm các...

Cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy

Bài toán: Khai báo một cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy.  Sau đó viết hàm thực hiện các chức năng sau: ...

Cách sử dụng Kiểu dữ liệu cấu trúc: Struct phân số

Bài toán: Khai báo cấu trúc PhanSo cần thiết lưu trữ thông tin phân số, sau đó thực hiện các chức năng: Viết hàm nhập...

Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

Bài toán: Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s Input: chuỗi s Xử lý: Gán đếm=0 Duyệt chuỗi, nếu s là khoản trắng và s...

Xóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s

Bài toán: Xóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s Input: chuỗi s Xử lý: trước tiên cần viết hàm xóa Tiếp đến...

Tổng các phần tử trên đường chéo phụ

Bài toán: Tổng các phần tử trên đường chéo phụ Input: ma trận a có n dòng, n cột Xử lý: gán sum=0 duyệt mảng và tính tổng...