Tuesday, April 16, 2024

Sự khác nhau giữa Inline function và Macro trong C

0
Trước khi đi vào chủ đề chính của bài viết là Sự khác nhau giữa Inline function và Macro trong C thì chúng ta...

Trong ngôn ngữ C/C++ có bao nhiêu vùng nhớ (Memory layout)

0
Trong ngôn ngữ C/C++ có bao nhiêu vùng nhớ (Memory layout)? Đây là câu hỏi để phân biệt bạn là Junior hay là Senior bạn...

Cấu trúc dữ liệu danh sách nhân viên

24
Bài toán: Viết chương trình quản lý nhân sự cho một công ty, mỗi nhân viên trong công ty gồm các thông tin sau: mã...

Tổng quan File trong C

0
Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG FILE Nhập dữ liệu một lần và sử dụng được nhiều lần Phù hợp với thực tế:...

Cấu trúc kiểu dữ liệu sinh viên

11
Bài toán: Cho thông tin điểm các môn học sau: NNLT, Tin học, Toán A1. Hãy khai báo một cấu trúc mô tả điểm các...

Cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy

1
Bài toán: Khai báo một cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy.  Sau đó viết hàm thực hiện các chức năng sau: ...

Cách sử dụng Kiểu dữ liệu cấu trúc: Struct phân số

0
Bài toán: Khai báo cấu trúc PhanSo cần thiết lưu trữ thông tin phân số, sau đó thực hiện các chức năng: Viết hàm nhập...

Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

8
Bài toán: Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s Input: chuỗi s Xử lý: Gán đếm=0 Duyệt chuỗi, nếu s là khoản trắng và s...

Xóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s

6
Bài toán: Xóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s Input: chuỗi s Xử lý: trước tiên cần viết hàm xóa void xoa(char...

Tổng các phần tử trên đường chéo phụ

0
Bài toán: Tổng các phần tử trên đường chéo phụ Input: ma trận a có n dòng, n cột Xử lý: gán sum=0 duyệt mảng và tính tổng...

Danh sách các bài học

Bài viết mới nhất