Cách sử dụng Kiểu dữ liệu cấu trúc: Struct phân số

0

Bài toán:

Khai báo cấu trúc PhanSo cần thiết lưu trữ thông tin phân số, sau đó thực hiện các chức năng:

  • Viết hàm nhập vào phân số.
  • Viết hàm xuất phân số.
  • Kiểm tra phân số mẫu phải khác 0.
  • Viết hàm tối giản phân số.
  • Nhập vào 2 phân số. Tính tổng, hiệu, tích và thương của hai phân số.

Xử lý bài toán:

Khai báo thư viện

Khai báo struct phân số

Khai báo các hàm cần sử dụng

Viết hàm nhập

Viết hàm xuất

Viết hàm tìm ước chung lớn nhất

Viết hàm tối giản phân số

Viết hàm tính tổng

Viết hàm tính hiệu

Viết hàm tính tích

Viết hàm tính thương

Hàm main

Xem thêm: Mảng Struct và ví dụ ứng dụng

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY