Tổng các phần tử trên đường chéo phụ

0

Bài toán: Tổng các phần tử trên đường chéo phụ

Input: ma trận a có n dòng, n cột

Xử lý: gán sum=0

duyệt mảng và tính tổng các phần tử trên đường chéo phụ

Ví dụ: a[4][4]={(12,23,15,43)

(4,8,32,22)

(21,34,6,5)

(11,7,20,12)}

Sum=a[3][0]+a[2][1]+a[1][2]+a[0][3]=11+34+32+43=120

Tổng quát

Sum=sum+a[i][n-1-i]

Output: sum

Hàm tính tổng

Chương trình

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY