Tổng các phần tử trên đường chéo phụ

0
14605

Bài toán: Tổng các phần tử trên đường chéo phụ

Input: ma trận a có n dòng, n cột

Xử lý: gán sum=0

duyệt mảng và tính tổng các phần tử trên đường chéo phụ

Ví dụ: a[4][4]={(12,23,15,43)

(4,8,32,22)

(21,34,6,5)

(11,7,20,12)}

Sum=a[3][0]+a[2][1]+a[1][2]+a[0][3]=11+34+32+43=120

Tổng quát

Sum=sum+a[i][n-1-i]

Output: sum

Hàm tính tổng

double tong(int a[][MAX], int n)
{
	double sum=0;
	for(int i=0;i<n;i++)
		sum=sum+a[i][n-1-i];
	return sum;
}

Chương trình

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
void nhapmatran(int a[][MAX], int &n);
void xuatmatran(int a[][MAX], int n);
double tong(int a[][MAX], int n);
void main()
{
	int a[MAX][MAX],n;
	nhapmatran(a,n);
	printf("\nNoi dung cua ma tran\n");
	xuatmatran(a,n);
	double kq=tong(a,n);
	printf("\nTong cac phan tu tren duong cheo phu la  %8.2f",kq);
	getch();
}
void nhapmatran(int a[][MAX], int &n)
{
	do
	{
		printf("\nNhap n: ");
		scanf("%d",&n);
	}while(n<=0 || n>100);
	for(int i=0;i<n;i++)
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("\nSo phan tu a[%d][%d] la: ",i,j);
			scanf("%d",&a[i][j]);
		}
}
void xuatmatran(int a[][MAX], int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("%5d",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
}
double tong(int a[][MAX], int n)
{
	double sum=0;
	for(int i=0;i<n;i++)
		sum=sum+a[i][n-1-i];
	return sum;
}

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.