Đếm số chính phương trong ma trận

0

Bài toán: Đếm số chính phương trong ma trận

Input: ma trận a có n dòng, n cột

Xử lý:

Viết hàm tìm số chính phương

Các bạn xêm tại đây:

Số chính phương là gì ? các hàm tìm số chính phương

Input: n

Output: số chính phương 1, không phải số chính phương 0

Hàm đếm số chính phương

Duyệt mảng, nếu  số chính phương bằng 1 thì đếm +1

Duyệt hết mảng sẽ tìm được có tất cả bao nhiêu số chính phương

Output:  đếm

Chương trình

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY