Kiểm tra ma trận có toàn/lẻ dương hay không

1
1

Bài toán: Kiểm tra ma trận có toàn dương/âm hay không

Input: ma trận a có n dòng, n cột

Xử lý: duyệt mảng, nếu có 1 số nào đó nhỏ/lớn hơn 0 thì trả về -1, rồi thoát khỏi vòng lặp

Nếu duyệt đến hết mảng thì sẽ là toàn số dương/âm trả về 1

Output: không toàn số dương/âm -1, toan số dương/âm 1

Hàm kiểm tra số dương

Hàm kiểm tra số lẻ

Chương trình kiểm tra toàn dương hay không

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY