Tìm dòng có tổng lớn nhất/nhỏ trong ma trận

0

Bài toán: Tìm dòng có tổng lớn/nhỏ nhất trong ma trận

Input: ma trận a có m dòng, n cột

Xử lý:

Trước tiên viết hàm tính tổng các dòng

Duyệt mảng, tính tổng

Dòng 0:s=a[0][1]+a[0][2]+….a[0][n-1]

Dòng 1: s=a[1][1]+a[1][2]+…+a[1][n-1]

Dòng m: s=a[m][0]+a[m][1]+…+a[m][n-1]

Hàm tính tổng dòng

Hàm trả về tổng

Sau đó viết hàm tính tổng dòng lớn nhất

Gán max= tổng dòng 0

Duyệt mảng, gán tong= tong dong m

Rồi so sánh max với tổng. Nếu tổng lớn/nhỏ hơn max thì cập nhật lại giá trị max và vị trí dòng i, để khi duyệt hết mảng sẽ tìm được dòng lớn nhất

Hàm tìm dòng có tổng lớn nhất

Hàm tìm dòng có tổng nhỏ nhất

Output: dòng lớn/nhỏ  nhất

Chương trình

Mình chia sẻ code này để các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY