Android – Các thành phần ứng dụng

0
181

Các thành phần ứng dụng là các thiết lập cơ bản của một ứng dụng Android. Có sau bốn thành phần chính có thể được sử dụng trong một ứng dụng.

Stt Thành phần & Mô tả
1 Activities

Chúng tạo ra giao diện người dùng và xử lý các tương tác người dùng với màn hình điện thoại thông minh.

2 Services

Chúng xử lý tiến trình nền được liên kết với một ứng dụng.

3 Broadcast Receivers

Chúng xử lý thông tin liên lạc giữa hệ điều hành Android và các ứng dụng.

4 Content Providers

Chúng xử lý dữ liệu và các vấn đề quản lý cơ sở dữ liệu.

Activities

Một hoạt động đại diện cho một màn hình duy nhất với một giao diện người dùng. Ví dụ, một ứng dụng email có thể có một hoạt động để thấy một danh sách các email mới, hoạt động để soạn một email, và một hoạt động để đọc email. Nếu một ứng dụng có nhiều hơn một hoạt động, một trong số đó sẽ được đánh dấu là các hoạt động được trình bày khi ứng dụng được khởi chạy.

Một hoạt động được thực hiện trong một lớp con của lớp Activity như sau –

public class MainActivity extends Activity {
}

Services

Một dịch vụ là một thành phần mà nó chạy ở chế độ nền để thực hiện các hoạt động lâu dài. Ví dụ, một dịch vụ có thể chơi nhạc ở chế độ nền trong khi đang sử dụng một ứng dụng khác, hoặc nó có thể lấy dữ liệu qua mạng mà không ngăn chặn người dùng tương tác với một hoạt động khác.

Một dịch vụ được thực hiện trong một lớp con của lớp Service như sau: –

public class MyService extends Service {
}

Broadcast Receivers

Broadcast Receivers chỉ đơn giản là phản ứng để thông báo từ các ứng dụng khác hoặc từ hệ thống. Ví dụ, các ứng dụng cũng có thể bắt đầu chương trình thông báo để cho các ứng dụng khác biết rằng một số dữ liệu đã được tải về cho các thiết bị và có sẵn cho họ để sử dụng.

Một broadcast receiver được thực hiện như một lớp con của lớp BroadcastReceiver và mỗi tin nhắn là một broadcaster của đối tượng Intent.

public class MyReceiver  extends  BroadcastReceiver {
   public void onReceive(context,intent){}
}

Content Providers

Một content provider cung cấp nội dung dữ liệu từ một ứng dụng khác theo yêu cầu. yêu cầu đó được xử lý bằng các phương pháp của lớp ContentResolver. Các dữ liệu có thể được lưu trữ trong hệ thống tập tin, cơ sở dữ liệu hoặc ở một nơi hoàn toàn khác.

Một content provider được thực hiện như một lớp con của lớp ContentProvider và phải thực hiện một bộ tiêu chuẩn của API cho phép các ứng dụng khác có thể thực hiện các giao dịch.

public class MyContentProvider extends  ContentProvider {
   public void onCreate(){}
}

Additional Components

Có những thành phần bổ sung sẽ được sử dụng trong xây dựng của các đơn vị nêu trên, logic, và hệ thống liên kết giữa chúng. Những thành phần này gồm có –

Stt Thành phần & Mô tả
1 Fragments

Đại diện cho một phần của giao diện người dùng trong một hoạt động.

2 Views

Các yếu tố giao diện người dùng được vẽ trên màn hình bao gồm các nút, danh sách các form, vv

3 Layouts

Xem hệ thống phân cấp điều khiển định dạng màn hình và hiển thị chúng.

4 Intents

Tin nhắn của các thành phần liên kết với nhau.

5 Resources

Các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như chuỗi, các hằng số và hình ảnh.

6 Manifest

Tập tin cấu hình cho các ứng dụng.

Chúc bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.