Các ví dụ về toán tử trên bit và hoán đổi toán tử trong C#

0
172

Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn Các ví dụ về định dạng ngày tháng trong C#, phần này mình sẽ tiếp tục giới thiệu các ví dụ về toán tử trên bit và hoán đổi toán tử

Chương trình C # nhận chiều cao của một người và phân loại là cao, lùn hoặc trung bình với đơn vị là cm. Nếu chiều cao thấp hơn 150 cm, thì người này lùn, nếu chiều cao là giữa 151-165 thì  được phân loại là trung bình và nếu chiều cao là giữa 165-195 thì được phân loại là cao.

Đây là mã nguồn của chương trình C #. Các chương trình C # được biên dịch thành công và thực hiện với Microsoft Visual Studio. Các đầu ra chương trình cũng được hiển thị dưới đây.

using System;
class program
{
  public static void Main()
  {
    float height;
    Console.WriteLine("NHAP CHIEU CAO CUA BAN(DON VI CM) \n");
    height = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (height < 150.0)
      Console.WriteLine("BAN BI LUN ROI \n");
    else if ((height >= 150.0) && (height <= 165.0))
      Console.WriteLine("CHIEU CAO CUA BAN TRUNG BINH \n");
    else if ((height >= 165.0) && (height <= 195.0))
      Console.WriteLine("BAN RAT LA CAO \n");
    else
      Console.WriteLine("CHIEU CAO CUA BAN BAT THUONG QUA \n");
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

NHAP CHIEU CAO CUA BAN(DON VI CM)
165
 CHIEU CAO CUA BAN TRUNG BINH

Chương trình C # để tìm các tần số của từ “the” trong một câu

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

using System;
class program
{
  public static void Main()
  {
    string s1;
    Console.WriteLine("NHAP MOT CAU BAT KY : ");
    s1 = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine(Dem.CountStringOccurrences(s1, "the"));
    Console.ReadLine();
  }
}
public static class Dem
{
  public static int DemTanSoChuoi(string chuoi, string mau)
  {
    int count = 0;
    int i = 0;
    while ((i = chuoi.IndexOf(mau, i)) != -1)
    {
      i += mau.Length;
      count++;
    }
    return count;
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #: 

NHAP MOT CAU BAT KY : 
we only loop once over the source, which reduces the cost of the method.
3

Chương trình C # để hoán đổi giá trị của hai số sử dụng toán tử bit

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

using System;
class program
{
  public static void Main()
  {
    int i, k;
    Console.WriteLine("NHAP 2 SO NGUYEN \n");
    i = int.Parse(Console.ReadLine());
    k = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("\n TRUOC KHI HOAN DOI i= {0} VA k = {1}", i, k);
    i = i ^ k;
    k = i ^ k;
    i = i ^ k;
    Console.WriteLine("\n SAU KHI HOAN DOI i= {0} VA k = {1}", i, k);
    Console.ReadLine();
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #: 

NHAP 2 SO NGUYEN
23
34
TRUOC KHI HOAN DOI i= 23 and k = 34
SAU KHI HOAN DOI i= 34 and k = 23

 Chương trình C # để hoán đổi giá trị của hai số sử dụng biến tạm

Cách này tuy khác với cách trên nhưng kết quả trả về hoàn toàn giống.

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ViDuHoanDoiHaiSo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i, k;
      Console.WriteLine("NHAP 2 SO NGUYEN \n");
      i = int.Parse(Console.ReadLine());
      k = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("\n TRUOC KHI HOAN DOI i= {0} VA k = {1}", i, k);
      int temp = i;
      i = k;
      k = temp;
      Console.WriteLine("\n SAU KHI HOAN DOI i= {0} VA k = {1}", i, k);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #: 

NHAP 2 SO NGUYEN
23
34
TRUOC KHI HOAN DOI i= 23 and k = 34
SAU KHI HOAN DOI i= 34 and k = 23

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here