Wednesday, August 12, 2020

Chia IPv4

Chia IP là công việc dành cho phiên bản IPv4 – vốn bị thiếu hụt về số lượng và thực tế đã cạn kiệt. Ta...

Chương 7: ATTT mạng máy tính

NỘI DUNG Tổng quan ATTT Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến Giới thiệu các kỹ thuật mã hóa, bảo mật...

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

NỘI DUNG Mô hình TCP/IP Mạng Internet MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích: Trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP. ...

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

NỘI DUNG Các phương tiện truyền dẫn Thiết bị mạng MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích: Giúp sinh viên nắm được kiến thức về các...

Chương 5: Mạng cục bộ LAN

NỘI DUNG Giới thiệu mạng cục bộ (LAN) LAN Topologies Giao thức điều khiển truy cập đường truyền (MAC) Một số chuẩn mạng cục...

Chương 02: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Nội dung Kiến trúc phân tầng Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích Giới thiệu các nguyên tắc chuẩn hóa và...

Chương 01: Tổng quan về Mạng máy tính

NỘI DUNG Giới thiệu Lịch sử phát triển Kiến trúc mạng (Network Architecture) Các khái niệm cơ bản Các thành phần mạng máy tính ...
mangmaytinh

Mạng máy tính (Computer Networks)

MẠNG MÁY TÍNH (Computer Networks) NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI Chương 3:...