Chương 02: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

0
1910

Nội dung

 • Kiến trúc phân tầng
 • Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích

 • Giới thiệu các nguyên tắc chuẩn hóa và phân tầng mạng máy tính
 • Giới thiệu mô hình OSI, vai trò và chức năng của các tầng

Yêu cầu

Sinh viên nắm vững

 • Nguyên tắc chuẩn hóa và phân tầng mạng máy tính
 • Mô hình OSI
 • Vài trò và chức năng của các tầng trong mô hình OSI

hình OSI gồm 7 tầng giao thức với các nguyên tắc sau

 • Các tầng có tính độc lập tương đối với nhau thực hiện các chức năng riêng biệt
 • Cho phép thay đổi chức năng hoặc giao thức trong một tầng không làm ảnh hưởng đến các tầng khác.
 • Có thể chia một tầng thành các tầng con khi cần thiết.
 • Cho phép huỷ bỏ các tầng con nếu thấy không cần thiết.
 • Bảo đảm liên kết cho nhiều hệ thống mạng khác nhau
 • Thích ứng với nhu cầu phát triển các công nghệ mới trong tương lai…

Chi tiết Slide

Video Slide (sẽ xem được các hiệu ứng)

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

Chương 5: Mạng cục bộ LAN

Chương 6: Mạng diện rộng WAN

Chương 7: ATTT mạng máy tính

Chúc các bạn học tốt!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.