Bài 08: Các toán tử (Operators) trong C#

0

Toán tử là một ký hiệu nói cho bộ biên dịch biết sẽ thực hiện thao tác logic hay toán học. C# cung cấp nhiều toán tử xây dựng sẵn:

  • Toán tử số học
  • Toán tử quan hệ
  • Toán tử logic
  • Toán tử trên bit
  • Toán tử gán
  • Toán tử hổn hợp
  1. Toán tử số học

Bảng dưới cho ta thấy những toán tử số học được hỗ trợ bởi C#. Với 2 biến A có giá trị 10 và B có giá trị 20, ta có:

Operator Description Example
+ Cộng hai toán hạng A + B = 30
Toán hạng trước trừ toán hạng sau A – B = -10
* Nhân hai toán hạng A * B = 200
/ Chia tử số cho mẫu số B / A = 2
% Phép toán lấy phần dư B % A = 0
++ Toán tử tăng, tăng giá trị nguyên lên 1 đơn vị A++ = 11
Toán tử giảm, giảm giá trị nguyên xuống 1 đơn vị A– = 9

Ví dụ:

Kết quả của đoạn code trên :1

  1. Toán tử quan hệ

Bảng dưới đây là các toán tử quan hệ được C# cung cấp. Với giá trị biến A là 10, biến B là 20, ta có:

Operator Description Example
== Kiểm tra nếu giá trị 2 biến bằng nhau thì trả về giá trị true, ngược lại false (A == B) is not true.
!= Kiểm tra nếu giá trị 2 biến khác nhau thì trả về giá trị true, ngược lại false (A != B) is true.
> Kiểm tra nếu giá trị biến bên trái lớn hơn biến bên phải thì trả về giá trị true, ngược lại false (A > B) is not true.
< Kiểm tra nếu giá trị biến bên trái bé hơn biến bên phải thì trả về giá trị true, ngược lại false (A < B) is true.
>= Kiểm tra nếu giá trị biến bên trái lớn hơn hoặc bằng biến bên phải trả về giá trị true, ngược lại false (A >= B) is not true.
<= Kiểm tra nếu giá trị biến bên trái bé hơn hoặc bằng biến bên phải trả về giá trị true, ngược lại false (A <= B) is true.

Ví dụ:

Kết quả sau khi chạy chương trình trên:

2

  1. Toán tử logic (Xem tiếp trang sau)

LEAVE A REPLY