Bài 08: Các toán tử (Operators) trong C#

0
332

Toán tử là một ký hiệu nói cho bộ biên dịch biết sẽ thực hiện thao tác logic hay toán học. C# cung cấp nhiều toán tử xây dựng sẵn:

  • Toán tử số học
  • Toán tử quan hệ
  • Toán tử logic
  • Toán tử trên bit
  • Toán tử gán
  • Toán tử hổn hợp
  1. Toán tử số học

Bảng dưới cho ta thấy những toán tử số học được hỗ trợ bởi C#. Với 2 biến A có giá trị 10 và B có giá trị 20, ta có:

Operator Description Example
+ Cộng hai toán hạng A + B = 30
Toán hạng trước trừ toán hạng sau A – B = -10
* Nhân hai toán hạng A * B = 200
/ Chia tử số cho mẫu số B / A = 2
% Phép toán lấy phần dư B % A = 0
++ Toán tử tăng, tăng giá trị nguyên lên 1 đơn vị A++ = 11
Toán tử giảm, giảm giá trị nguyên xuống 1 đơn vị A– = 9

Ví dụ:

using System;
namespace OperatorsAppl
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			int a = 21;
			int b = 10;
			int c;
			c = a + b;
			Console.WriteLine("Line 1 - Value of c is {0}", c);
			c = a - b;
			Console.WriteLine("Line 2 - Value of c is {0}", c);
			c = a * b;
			Console.WriteLine("Line 3 - Value of c is {0}", c);
			c = a / b;
			Console.WriteLine("Line 4 - Value of c is {0}", c);
			c = a % b;
			Console.WriteLine("Line 5 - Value of c is {0}", c);
			c = a++;
			Console.WriteLine("Line 6 - Value of c is {0}", c);
			c = a--;
			Console.WriteLine("Line 7 - Value of c is {0}", c);
			Console.ReadLine();
		}
	}
}

Kết quả của đoạn code trên :1

  1. Toán tử quan hệ

Bảng dưới đây là các toán tử quan hệ được C# cung cấp. Với giá trị biến A là 10, biến B là 20, ta có:

Operator Description Example
== Kiểm tra nếu giá trị 2 biến bằng nhau thì trả về giá trị true, ngược lại false (A == B) is not true.
!= Kiểm tra nếu giá trị 2 biến khác nhau thì trả về giá trị true, ngược lại false (A != B) is true.
> Kiểm tra nếu giá trị biến bên trái lớn hơn biến bên phải thì trả về giá trị true, ngược lại false (A > B) is not true.
< Kiểm tra nếu giá trị biến bên trái bé hơn biến bên phải thì trả về giá trị true, ngược lại false (A < B) is true.
>= Kiểm tra nếu giá trị biến bên trái lớn hơn hoặc bằng biến bên phải trả về giá trị true, ngược lại false (A >= B) is not true.
<= Kiểm tra nếu giá trị biến bên trái bé hơn hoặc bằng biến bên phải trả về giá trị true, ngược lại false (A <= B) is true.

Ví dụ:

using System;

class Program
{
	static void Main(string[] args) 
	{
		int a = 21;
		int b = 10;
		if (a == b)
		{
			Console.WriteLine("Line 1 - a is equal to b");
		} 
		else
		{
			Console.WriteLine("Line 1 - a is not equal to b");
		}
		if (a < b)
		{
			Console.WriteLine("Line 2 - a is less than b");
		}
		else
		{
			Console.WriteLine("Line 2 - a is not less than b");
		}
		if (a > b)
		{
			Console.WriteLine("Line 3 - a is greater than b");
		}
		else
		{
			Console.WriteLine("Line 3 - a is not greater than b");
		}
		/* Lets change value of a and b */
		a = 5;
		b = 20;
		if (a <= b)
		{
			Console.WriteLine("Line 4 - a is either less than or equal to ; b");
		}
		if (b >= a)
		{
			Console.WriteLine("Line 5-b is either greater than or equal to b");
		}
	}
}

Kết quả sau khi chạy chương trình trên:

2

  1. Toán tử logic (Xem tiếp trang sau)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here