Các ví dụ về kế thừa trong C#

0

Ở phần trước mình đã giới thiệu một số ví dụ về các hoạt động toán học cơ bản, bài này sẽ tiếp tục với các ví dụ kế thừa.

Kế thừa là xác định liệu một đối tượng hoặc một phương thức, có thể sử dụng được hay gọi được hay không bởi phương thức khác trong một lớp hoặc lớp con. Public, Private, Protected and Default là bốn cấp độ kế thừa phổ biến. Vòng lặp nằm trong vòng lặp khác được gọi là vòng lặp lồng nhau. Các toán tử dịch chuyển trái(<<), nghĩa là di chuyển các bit của đối tượng sang bên trái.

Các chương trình C # sau đây minh họa việc sử dụng kế thừa, khai thác dịch chuyển trái, in một viên kim cương sử dụng vòng lặp lồng nhau, đọc một lớp & hiển thị mô tả tương ứng và tìm lớn nhất trong 2 số.

Chương trình C # để minh họa việc sử dụng kế thừa

Đây là mã nguồn của Chương trình C # để minh họa việc sử dụng kế thừa. Các chương trình C # được biên dịch thành công và thực hiện với Microsoft Visual Studio. Các đầu ra chương trình cũng được hiển thị dưới đây.

Đây là kết quả của Chương trình C #:

Chương trình C # để in một viên kim cương sử dụng vòng lặp lồng

Đây là mã nguồn của Chương trình C #:

Đây là kết quả của Chương trình C #:

 

Chương trình C # để minh họa hoạt động dịch chuyển bit sang trái

Toán tử  cho phép lập trình để điều chỉnh một số nguyên bằng cách chuyển tất cả các bit của nó ở bên trái hoặc bên phải.

Đây là mã nguồn của Chương trình C #:

Đây là kết quả của Chương trình C #:

Chương trình C # để đọc một lớp & hiển thị mô tả tương ứng

Chương trình sau sẽ cho bạn nhập vào một cấp độ. N cấp độ là S, nó in ra siêu sao, nếu cấp độ là A, nó in ra rất tốt, nếu cấp độ là B, nó in ra khá tốt, nếu cấp độ là Y, nó in thiếu xót, nếu cấp độ là F, nó in thất bại.

Đây là mã nguồn của Chương trình C #:

Đây là kết quả của Chương trình C #:

 

Chương trình C # để tìm số lớn hơn giữa 2 con số

Đây là mã nguồn của Chương trình C #:

Đây là kết quả của Chương trình C #:

 

LEAVE A REPLY