Wednesday, October 23, 2019
Tags TCP/IP

Tag: TCP/IP

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

NỘI DUNG Mô hình TCP/IP Mạng Internet MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích: Trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP. ...