Saturday, June 6, 2020
Tags TCP/IP

Tag: TCP/IP

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

NỘI DUNG Mô hình TCP/IP Mạng Internet MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích: Trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP. ...