Truyền Thông Đa Phương Tiện (Multimedia Communication)

0
931

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

Chương 3: Các chuẩn nén dữ liệu đa phương tiện

Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Trình bày được các khái niệm cơ bản về hệ thống truyền thông đa phương tiện, dữ liệu đa phương tiện.
 • Nguyên lý và kỹ thuật nén dữ liệu âm thanh, hình ảnh và video
 • Trình bày được các kỹ thuật truyền dữ liệu thời gian thực, các giao thức mạng trong truyền thông đa phương tiện và các vấn đề liên quan.
 • Lưu trữ dữ liệu đa phương tiện.
 • Viết chương trình nén dữ liệu đa phương tiện trên máy tính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Jerry D. Gibson, Multimedia Communications, Academic Press, 2001.
 • Michael topic, Streaming Media Demystifield, McGraw-Hill Telecom, 2002.
 • Wiley Jack y.b.lee, Scalable Continuous Media Streaming System, Architecture, design, analysis and Implementation, Addition Wesley Publishing, 2005.
 • Guojun Lu, Communication and computing for distrubuted multimedia system, Artech House, 1996.
 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện, ĐH Cần Thơ.
 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện, Học Viện KTQS.

Chúc các bạn học tốt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.