Collections trong C#

0
269

Lớp collection là một lớp chuyên biệt cho việc lưu trữ dữ liệu và phục hồi. Lớp này cung cấp các hỗ trợ như stacks, queues, lists, and hash tables. Hầu hết lớp collection thực hiện tương tự như  interfaces.

Lớp collection phục vụ cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như cấp phát bộ nhớ động đến các yếu tố và truy cập vào một danh sách các mục trên cơ sở của một chỉ số vv Lớp tạo ra đối tượng của lớp collection là lớp Object, đó là lớp cơ sở cho tất cả các loại dữ liệu trong C #.

Các lớp collection khác nhau và cách sử dụng chúng

Sau đây là các lớp thường được sử dụng của namespace System.Collection:

Lớp Mô tả và cách sử dụng
ArrayList Nó đại diện cho bộ sưu tập của một đối tượng có thể lập được chỉ mục riêng.

Nó là một cách cơ bản để thay thế cho một mảng. Tuy nhiên, không giống như các mảng bạn có thể thêm và loại bỏ các mục từ danh sách ở vị trí quy định sử dụng một chỉ số và mảng thay đổi kích thước tự động. Nó cũng cho phép cấp phát bộ nhớ động, thêm, tìm kiếm và sắp xếp các mục trong danh sách.

Hashtable Nó sử dụng một key để truy cập vào các yếu tố trong bộ sưu tập.

Một bảng băm được sử dụng khi bạn cần truy cập vào các yếu tố bằng cách sử dụng key, và bạn có thể xác định một giá trị quan trọng cần sử dụng. Mỗi mục trong bảng băm có một cặp khóa – giá trị. Key được sử dụng để truy cập vào các mục trong bộ sưu tập.

SortedList Nó sử dụng một key tương tự như một chỉ số để truy cập vào các mục trong một danh sách.

Một SortedList là một sự kết hợp của một mảng và một bảng băm. Nó chứa một danh sách các mục có thể được truy cập bằng một key hoặc một chỉ mục. Nếu bạn truy cập vào mục sử dụng một chỉ số, nó là một ArrayList, và nếu bạn truy cập vào mục sử dụng một key, nó là một Hashtable. Bộ sưu tập các items luôn được sắp xếp theo giá trị key.

Stack Nó đại điện cho bộ sưu tập các đối tượng  last-in, first out.

Nó được sử dụng khi bạn cần truy cập các đối tượng vào trước, ra sau. Khi bạn thêm một mục vào danh sách, nó được gọi là pushing the item và khi bạn gỡ bỏ nó, nó được gọi là popping the item.

Queue Nó đại điện cho bộ sưu tập các đối tượng  first-in, first out.

Nó được sử dụng khi bạn cần truy cập các đối tượng vào trước, ra trước. Khi bạn thêm một mục trong danh sách, nó được gọi là enqueue và khi bạn gỡ bỏ một mục, nó được gọi là deque.

BitArray Nó đại diện cho một mảng các đại diện nhị phân bằng cách sử dụng các giá trị 1 và 0.

Nó được sử dụng khi bạn cần lưu trữ các bit nhưng không biết trước số lượng bit. Bạn có thể truy cập vào các items từ BitArray bằng cách sử dụng một chỉ số nguyên, bắt đầu từ số không.

Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng các lớp collection này, bạn hãy theo dõi các bài viết sau. Chúc bạn vui vẻ khi học C# !

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.