Lớp ArrayList trong C#

0
1032

Nó đại diện cho một bộ sưu tập lệnh của một đối tượng có thể lập được chỉ mục riêng. Nó là một cách cơ bản để thay thế cho một mảng. Tuy nhiên, không giống như mảng bạn có thể thêm và loại bỏ các item từ danh sách ở vị trí quy định bằng cách sử dụng một chỉ số và mảng thay đổi kích thước tự động. Nó cũng cho phép cấp phát bộ nhớ động, thêm, tìm kiếm và sắp xếp các mục trong danh sách.

Phương thức và thuộc tính của lớp ArrayList

Bảng sau đây liệt kê một số tính chất thường được sử dụng của lớp ArrayList:

Thuộc tính Mô tả
Capacity Gets hoặc sets số phần tử của ArrayList
Count Đếm số phần tử đang có trong ArrayList
IsFixedSize Trả về một giá trị cho biết rằng ArrayList có phải là kích thước cố định.
IsReadOnly Trả về một giá trị cho biết rằng ArrayList có phải là chỉ đọc.
Item Gets hoặc sets phần tử tại chỉ số xác định.

Bảng sau đây liệt kê một số phương thức thường được sử dụng của lớp ArrayList:

STT Phương thức
1 public virtual int Add(object value);

Thêm một đối tượng vào cuối ArrayList.

2 public virtual void AddRange(ICollection c);

Thêm các phần tử của một mảng con vào cuối ArrayList.

3 public virtual void Clear();

Loại bỏ tất cả các phần tử của ArrayList.

4 public virtual bool Contains(object item);

Xác định xem một phần tử có trong ArrayList hay không.

5 public virtual ArrayList GetRange(int index, int count);

Trả về một ArrayList con chứa các phần tử trong ArrayList nguồn.

6 public virtual int IndexOf(object);

Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của một giá trị trong ArrayList.

7 public virtual void Insert(int index, object value);

Chèn một phần tử vào ArrayList tại vị trí xác định.

8 public virtual void InsertRange(int index, ICollection c);

Chèn các phần tử của một bộ sưu tập vào ArrayList tại vị trí xác định.

9 public virtual void Remove(object obj);

Loại bỏ sự xuất hiện đầu tiên của một đối tượng cụ thể từ ArrayList.

10 public virtual void RemoveAt(int index);

Loại bỏ một phần tử tại chỉ số quy định của ArrayList.

11 public virtual void RemoveRange(int index, int count);

Gỡ bỏ một loạt các phần tử từ ArrayList.

12 public virtual void Reverse();

Đảo ngược thứ tự của các phần tử trong ArrayList.

13 public virtual void SetRange(int index, ICollection c);

Coppies các phần tử của một bộ sưu tập trên một loạt các phần tử trong ArrayList.

14 public virtual void Sort();

Sắp xếp các phần tử trong ArrayList.

15 public virtual void TrimToSize();

Thiết lập khả năng thực tế của số lượng các phần tử trong ArrayList.

Ví dụ

using System;
using System.Collections;

namespace CollectionApplication
{
  class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     ArrayList al = new ArrayList(); //Khai báo một ArrayList
     
     Console.WriteLine("Thêm một số phần tử:");
     al.Add(45);
     al.Add(78);
     al.Add(33);
     al.Add(56);
     al.Add(12);
     al.Add(23);
     al.Add(9);
     
     Console.WriteLine("Suc chua: {0} ", al.Capacity);
     Console.WriteLine("So phan tu: {0}", al.Count);
     
     Console.Write("Noi dung: ");
     foreach (int i in al)
     {
      Console.Write(i + " ");
     }
     
     Console.WriteLine();
     Console.Write("Sap xep noi dung: ");
     al.Sort();
     foreach (int i in al)
     {
      Console.Write(i + " ");
     }
     Console.WriteLine();
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Nhập một số phần tử: 
Suc chua: 8
So phan tu: 7
Noi dung: 45 78 33 56 12 23 9
Sap xep noi dung: 9 12 23 33 45 56 78

Chúc bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.