Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix​

0
1581

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix

Chuẩn bị: Nhóm 3 PC

image001

PC1: Cài và cấu hình DNS server
PC2,PC3: Khai báo DNS sever

Linux có 3 dịch vụ mail: sendmail, qmail và postfix.

I. Cài và cấu hình postfix
PC1
– Cài postfix

#rpm -ivh /media/CentOS/postfix-2.3.3-2.i386.rpm

– Tắt sendmail
#netstat -anp | grep :25

image003

#service sendmail stop

#chkconfig sendmail off

– Chuyển hệ thống làm việc với postfix
#alternatives –config mta

image006

– Cấu hình
#vi /etc/postfix/main.cf

image012………
image014
…..
image017
……
image019

– Start service

#service postfix start
#chkconfig postfix on
#chkconfig –list | grep postfix
image021(1)

– Tạo 2 user nv1/123, nv2/123
PC2
– Kiểm tra DNS

image023

– Sử dụng lệnh smtp gởi mail
telnet mail.ispace.edu.vn 25
helo ispace.edu.vn

mail from: nv1@ispace.edu.vn
rcpt to: nv2@ispace.edu.vn
data
nv1 xin chao nv2!
Ban khoe khong

.
PC1
– nv2 check mail
– log on nv2
#mail

1                                  //đọc mail số 1
r1                                 //reply mail số 1
.                                   //send

PC1
– nv1 check mail
– log on nv1
#mail
II. Dovecot

Hỗ trợ client sử dụng POP3 và IMAP truy cập mail.

PC1
– Cài đặt dovecot (theo thứ tự)

#rpm -ivh /media/CentOS/perl-DBI-1.52-1.fc6.i386.rpm
#rpm -ivh /media/CentOS/mysql-5.0.22-2.1.0.1.i386.rpm
#rpm -ivh /media/CentOS/dovecot-1.0-1.2.rc15.el5.i386.rpm

– Cấu hình dovecot
#vi /etc/dovecot.conf

image026

– Start sevice

#service dovecot start
#chkconfig dovecot on

– Kiểm tra port 110

#netstat -ant | grep :110

– Cấu hình DNS
#vi /var/named/chroot/var/named/ispace.db

image034

– Restart service

#service named restart

PC2
– Clear cache DNS
ipconfig /flushdns
– Test DNS

image036

– Cấu hình outlook express cho nv1@ispace.edu.vn

  image038
image040
image042

– Cấu hình MS outlook cho nv2@ispace.edu.vn

  image044image046

– Gởi mail qua lại  => ok

image048

PC1
– Cấu hình DNS forward giữa 2 nhóm để gởi mail qua lại giữa 2 nhóm

image053

PC2
– Gởi mail sang domain bên cạnh  => ok
III. Web mail
PC1
– Cài đặt squirrelmail

#rpm -ivh /media/CentOS/php-common-5.1.6-15.el5.i386.rpm
#rpm -ivh /media/CentOS/php-cli-5.1.6-15.el5.i386.rpm
#rpm -ivh /media/CentOS/php-5.1.6-15.el5.i386.rpm
#rpm -ivh /media/CentOS/php-mbstring-5.1.6-15.el5.i386.rpm
#rpm -ivh /media/CentOS/squirrelmail-1.4.8-4.0.1.el5.centos.2.noarch.rpm

– Cấu hình squirrelmail
#vi /etc/squirrelmail/config.php
image056
– Start service httpd

#service httpd start

PC2
– Check mail bằng webmail : http://ispace.edu.vn/webmail
image058

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.