Sử dụng lệnh TAR trong Linux

0
2357

Lệnh tar, được viết tắt từ “tape archive”, thường được các quản trị viên hệ thống Linux/Unix sử dụng. Mục đích của lệnh tar là tạo, nén, giải nén và xem nội dung của các file nén. Điều này làm cho việc lưu trữ, di chuyển các file từ máy tính này sang máy tính khác được dễ đàng hơn. Hãy cũng sinhvientot.net học cách sử dụng lệnh tar nhé.

Nén thư mục bằng lệnh tar

Giả sử có thư mục /home/duonghienvinh, lệnh tar dùng để nén thư mục này

            #tar –cvf duonghienvinh.tar /home/duonghienvinh

Trong trường hợp này, option có ý nghĩa như sau:

            -c: tạo file tar

            -v: hiển thị quá trình thực hiện

            -f: tên file tar được tạo ra

Nếu muốn nén file bằng gzip, chúng ta có thể sử dụng option z như sau:

            #tar –cvzf duonghienvinh.tar /home/duonghienvinh

Giải nén

Giả sử có file nén là duonghienvinh.tar, để giải nén file này trong thư mục hiện hành ta làm như sau:

# tar –xvf duonghienvinh.tar

Trong trường hợp giải nén file tar tới thư mục được chỉ định:

#tar –xvf duonghienvinh.tar –C /home/duonghienvinh/test/

            Hoặc dùng “tar –zxvf” để giải nén file *.tar.gz.

            Hoặc dùng “tar –jxvf” để giải nén file *.tar.bz2.

Giải nén 1 số file với wildcard

Giả sử có file nén là duonghienvinh.tar, chỉ giải nén những file .c trong file này ta làm như sau:

# tar –xvf duonghienvinh.tar –-wildcard ‘*.c’

Tương tự với *.tar.gz và *.tar.bz2:

#tar –zxvf duonghienvinh.tar.gz –-wildcard ‘*.c’

            #tar –jxvf duonghienvinh.tar.b2z –-wildcard ‘*.c’

Giải nén 1 số file được chỉ định

Giả sử có file nén là duonghienvinh.tar, chỉ giải nén file1 và file2 nhưng trong file này ta làm như sau:

# tar –xvf duonghienvinh.tar “file1” “file2”

Tương tự với *.tar.gz và *.tar.bz2:

#tar –zxvf duonghienvinh.tar.gz “file1” “file2”

            #tar –jxvf duonghienvinh.tar.b2z “file1” “file2”

Hiển thị nội dung file tar

Để hiển thị các file, thư mục trong file “duonghienvinh.tar”, ta thực hiện lệnh sau:

# tar –tvf duonghienvinh.tar

Lệnh này cũng có thể sử dụng với *.tar.gz và *.tar.bz2:

#tar –tvf duonghienvinh.tar.gz

#tar –tvf duonghienvinh.tar.b2z

Thêm file hoặc thư mục vào file tar có sẵn

Lệnh tar không có option để làm tác vụ này nhé các bạn. Các bạn hãy nhớ kỹ.

Chúc các bạn thành công.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.