Mạng máy tính

0

Sau khi học xong học phần Mạng máy tính, sinh viên có khả năng:

Về kiến thức:

 • Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về mô hình mạng OSI, TCP/IP, các kỹ thuật mạng LANs, WANs, các chuẩn IEEE và các dịch vụ mạng Internet. Các thiết bị mạng như repeater, hubs, switches, routers, brigde… khái niệm về an toàn mạng máy tính,…

Về kĩ năng:

 • Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học mạng máy tính, tự tìm kiếm và đọc hiểu được các tài liệu tiếng anh. Có khả năng cấu hình một số thiết bị mạng và thiết kế xây dựng mạng LAN

Về thái độ:

 • Lên lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo.
 • Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn mạng máy tính, cũng như trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được.

Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

 • Giới thiệu các mô hình mạng như: mô hình tham chiếu các hệ thống mở OSI, mô hình TCP/IP.
 • Các loại phương tiện truyền dẫn hữu tuyến và vô tuyến, các kỹ thuật trong mạng LANs, WANs, mạng Internet và các dịch vụ trên Internet.
 • Đi sâu giới thiệu về các kỹ thuật mạng trong LAN, chuẩn IEEE 802.x, các thiết bị mạng và thiết kế, xây dựng mạng LAN.
 • Các kỹ thuật định tuyến và chọn đường trong kết nối liên mạng.
 • Ngoài ra môn học còn giới thiệu một số kiến thức chuyên sâu về mạng như: an toàn và bảo mật mạng, kỹ thuật mạng riêng ảo, quản trị mạng.

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

Chương 5: Mạng cục bộ LAN

Chương 6: Mạng diện rộng WAN

Chương 7: ATTT mạng máy tính

MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về mô hình mạng OSI, TCP/IP,
 • Các kỹ thuật mạng LANs, WANs,
 • Các chuẩn IEEE và các dịch vụ mạng Internet.
 • Giới thiệu các kỹ thuật định tuyến và chọn đường trong kết nối liên mạng
 • Các thiết bị mạng như Repeater, Switches, Routers, Brigde,…
 • Giới thiệu một số kỹ thuật an toàn mạng máy tính,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Andrew S .Tanenbaum, “Computer Networks”, Prentice Hall, 5th Edition 2011.
 • William Stallings, “Data and Computer Communications”,  Prentice Hall, 8th Edition, 2007.
 • James F. Kurose & Keith W. Ross, “Computer Networking” A Top-Down Approach,  Pearson Education , 7th Edition, 2016
 • Larry L. Peterson & Bruce S. Davie, “Computer Network-A system approach” , Morgan Kaufmann, Third Edition 2003.
 • Stephen Northcutt, Judy Novak, Network Intrusion Detection, 3rd.
 • Nguyễn Thúc Hải, “Mạng máy tính và các hệ thống mở”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
 • Bài giảng Mạng máy tính, ĐH KHTN.
 • Bài giảng Mạng máy tính, Học Viện KTQS.

Chúc các bạn học tốt!

LEAVE A REPLY