Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

1
831

NỘI DUNG

 • Đặc điểm hệ truyền thông đa phương tiện trên mạng IP
 • Giới thiệu công nghệ truyền số liệu tốc độ cao
 • Các giao thức truyền thông đa phương tiện
 • Kỹ thuật truyền dòng dữ liệu đa phương tiện
 • Truyền đơn hướng, đa hướng (Unicast, Multicast)

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Giới thiệu Nguyên tắc các giao thức truyền dữ liệu đa phương tiện
 • Trình bày các giao thức thiết lập cuộc gọi,
 • Trình bày cách quản lý dữ liệu đa phương tiện

Yêu cầu: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về

 • Nguyên tắc các giao thức truyền dữ liệu đa phương tiện.
 • Các giao thức streaming chuyên biệt
 • Các giao thức thiết lập cuộc gọi.
 • Cách quản lý dữ liệu đa phương tiện

Chi tiết Slide

Xem thêm:

Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

Chương 3: Các chuẩn nén dữ liệu đa phương tiện

Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

1 COMMENT

 1. ở Slide 72 các bạn cập nhật lại nội dung giúp nhé
  Giả định: tốc độ mã hóa là 500 kbit/s. Nếu chương trình kéo dài 3 giờ với 3.000 người xem:
  Từ công thức: Số MBs chuyển = tốc độ mã hóa(bit/s) x số giây x số lượng người xem / (8 * 1024 * 1024)
  -> Số MBs chuyển = 500 x 1000(bit/s) × 3 × 3600 (= 3 giờ) × 3.000 (người xem) / (8 * 1024 * 1024) = 1.977.539 MB.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.