Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

0
1441

NỘI DUNG

  • Truyền âm thanh trên mạng IP (VOIP)
  • Hội nghị đa phương tiện (Multimedia conferencing, Video conferencing)
  • Truyền hình IP (IPTV, VOD…)

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

  • Trình bày VOIP,
  • Multimedia conferencing, Video conferencing,
  • Truyền hình IP (IPTV, VOD…)

Yêu cầu:

  • Sinh viên tham gia đủ các buổi học
  • Xem trước chủ đề bài học

Chi tiết Slide

Xem thêm:

Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

Chương 3: Các chuẩn nén dữ liệu đa phương tiện

Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.