Ví dụ về chuỗi trong C# (phần 3)

0
120

Bài này sẽ tiếp tục các ví dụ về chuỗi, bạn có thể tham khảo các ví dụ khác về chuỗi ở phần 1phần 2

Chương trình chỉnh sửa chuỗi

Chương trình thay đổi tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi chỉ định thành chuỗi khác.

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được:

Chương trình tìm tần số của 1 từ  trong một câu

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được:

Chương trình chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường

Chương trình sử dụng hàm ToLower() để chuyển từ chữ hoa sang chữ thường

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được:

Chương trình thay đổi một chuỗi lặp

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả thu được:

LEAVE A REPLY