Zabbix monitoring network 3: Add Host Windows vào Zabbix

0
553

Cấu hình Add Host Windows vào Zabbix

1. Chuẩn bị

Theo mô hình, ta có hai host windows là BAOBOI-AD01 BAOBOI-AD02. Ta sẽ cấu hình để Zabbixoktot giám sát hai host windows trên. Hai host windows này phải chung lớp mạng vơi Zabbixoktot và phải ping thông nhau.

2. Thực hiện

Tại server BAOBOI-AD01, sử dụng trình duyệt truy cập trang web của Zabbix và download Zabbix Agents for Windows ( All)

Tải Zabbix Agent

Sau khi download hoàn tất, ta giải nén file Zabbix Agent for Windows (All) theo đường dẫn C:\zabbix

File Zabbix Agent sau khi giải nén 

Bật cửa sổ Command Prompt chạy với quyền Administrator, ta nhập câu lệnh để install dịch vụ Zabbix Agent:

C:\zabbix\bin\win64\zabbix_agents.exe –config c:\zabbix\conf\zabbix_agents.win.conf –install

Sau khi cài đặt, thông báo cài đặt thành công sẽ xuất hiện

Thông báo cài đặt thành công Zabbix agent

Sau đó, mở file c:\zabbix\conf\zabbix_agents.win.conf và điều chỉnh một số thông số sau:

1
2
3
Server=10.0.1.198
ServerActive=10.0.1.198
Hostname=zabbixoktot


Tiếp theo, sử dụng lệnh C:\zabbix\bin\win64\zabbix_agentd.exe  –start  để khởi động dịch vụ

Khởi động dịch vụ Zabbix Agent

Để kiểm tra service Zabbix Agent, ta mở cửa Services và xem trạng thái của Zabbix Agent

Dịch vụ Zabbix Agent đã chạy

 

Cuối cùng, ta sẽ cấu hình cho allow firewall cho dịch vụ Zabbix Agent

Mở giao diện Windows Firewall và chọn All an app or feature through Window Firewall

Allow App trong Firewall

Chọn Allow another app …

Allow antoher app..

Trỏ đến file Zabbix_agentd.exe và nhấn Add

Add Zabbix_agentd.exe

Tại giao diện Allow apps to communicate through Windows Firewalll, ta chọn Zabbix_agentd.exe và check vào mục domain, private, public. Sau đó, nhấn OK

Check Allow apps through Windows Firewall 

Sau đó, sử dụng trình duyệt web để truy cập địa chỉ của Zabbix Server http://10.0.1.198/zabbix.

Vào mục Configuration, chọn Host, nhấn Create Host

Create Host

Tại cửa sổ Create Host, điền Host name, Visible Name.

Tùy theo loại Group mà ta chọn Group cho phù hợp. Ở đây, ta chọn Templates/Opreating Systems.

Tại mục Agent interface, điền địa chỉ IP của BAOBOI-AD01

Add Host Windows

Tại tab Templates, ta sẽ chọn template dịch vụ sẽ được monitor phù hợp với host mà ta add, nhấn Select

 Add Template

Chọn Template OS Windows và nhấn Select

Chọn Template

Nhấn Add Add

 Add Template

Tương tự, ta cũng sẽ thực hiện như vậy với host BAOBOI-AD02.

Sau đó, ta vào phần Configuration, mục Host sẽ thấy được hai host BAOBOI-AD01 BAOBOI-AD02 mà ta vừa add.

Cửa sổ Host Windows sau khi add Host

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.