Zabbix monitoring network 2: Triển khai Zabbix Monitoring Server

0

1. Mô hình triển khai

Zabbix Network Monitoring được sáng lập bởi Alexei Vladishev, hiện tại được hỗ trợ và phát triển bởi Zabbix SIA. Zabbix là công cụ mã nguồn mở giải quyết vấn đề giám sát. Zabbix là phần mềm giám sát các tham số của một mạng, tình trạng và tính toàn vẹn của server.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn triển khai Zabbix Monitoring Server trên nền tảng hệ điều hành Cenots 7.

Đầu tiên, ta có mô hình triển khai như sau :

Hình 1.1: Mô hình

Ta có các thông tin server như sau :

 

Địa chỉ IP Hệ điều hành
Zabbixoktot 10.0.1.198 Centos 7
BAOBOI-AD01 10.0.1.191 Window Server 2016
BAOBOI-AD02 10.0.1.192 Window Server 2016
BAOBOI-CS01 10.0.1.193 Centos 7
Router 10.0.1.2 Mikroktik
Client 10.0.1.175 Centos 7

Trong mô hình này, ta sẽ tiến hành cài đặt Zabbix lên máy zabbixoktot và tiến hành monitor các thiết bị còn lại trong hệ thống mạng công ty.

 

 

2        Cài đặt và cấu hình Zabbix

2.1       Chuẩn bị

Trước khi cài đặt triển khai Zabbix lên máy Zabbixoktot, ta cần cấu hình máy Zabbixoktot kết nối được Internet và địa chỉ 10.0.1.198 là địa chỉ IP tĩnh của Zabbixoktot

2.2       Thực hiện

2.2.1     Cài đặt HTTPD

Đầu tiên, để cài dịch vụ httpd, ta sử dụng câu lệnh

 

Sau khi cài đặt xong, tiến hành khởi động dịch vụ httpd và cho dịch vụ này khởi động cùng hệ thống

 

2.2.2     Cài đặt và cấu hình PHP Centos 7

Cài đặt            EPEL packet:

Sau đó, càiđặt các gói PHP bằng lệnh yum:

 

Sau khi cài đặt xong, ta sẽ modify file phi.ini bằng lệnh

 

Sau đó, điều chỉnh các thông số:

 

Sau đó, khởi động lại dịch vụ httpd:

 

2.2.3     Cài đặt và cấu hình mariadb

Zabbix có thể chạy trên nhiều hệ database khác nhau như: MySQL, PostgreSQL, SQLite and Oracle database. Trong đồ án này, nhóm em xin chọn MariaDB làm database của Zabbix.

Đầu tiên, cài đặt gói mariadb-server:

 

Sau đó, khởi động mariadb-server và cho chạy khởi động cùng hệ thống:

 

Tiếp theo, ta sẽ đặt password root cho Mariadb:

 

 

Ta tiến hành login vào giao diện MySQL Shell  bằng câu lệnh:

 

Tại giao diện MySQL Shell, ta sẽ tạo database zabbixoktot:

 

2.2.4     Cài đặt và cấu hình Zabbix 3.4:

Tại phần này, ta sẽ cài đặt và cấu hình Zabbix từ web chính thức của chương trình, sau đó sẽ tiến hành cài đặt Zabbix-Server và Zabbix-Agent

Đầu tiên, ta sẽ tiến hành cài đặt Zabbix Package:

 

 

Sau đó, cài đặt các gói liên quan bằng lệnh:

 

Sau khi cài đặt các gói Zabbix, ta sẽ tiến hành import database mẫu cho Zabbix database:

Di chuyển đến thư mục của Zabbix-server-mysql và giải nén file Zabbix SQL:

 

Sau đó, tiến hành import vào Zabbix database:

 

Sau khi import Zabbix databae mẫu, ta tiến hành cấu hình cho Zabbix Server bằng cách sử dụng lệnh vi điều chỉnh file Zabbix_server.conf:

 

Tại file Zabbix_server.conf, tìm và điều chỉnh các thông số sau:

 

Sau đó, khởi động Zabbix Server và cho dịch vụ này chạy khởi động cùng hệ thống:

 

Sau đó, ta sẽ kiểm tra status của dịch vụ này bằng câu lệnh:

Trạng thái hiện tại của dịch vụ Zabbix-Server đang là active (running)

Hình 2.1: Status của dịch vụ Zabbix-Server

Cuối cùng, ta sẽ tiến hành điều chỉnh thông số cho dịch vụ Zabbix Agent bằng cách sử dụng lệnh vi cấu hình các thông số trong file zabbix_agentd.conf:

Thay đổi các thông số :

Sau khi thay đổi các thông số, ta khởi động lại dịch vụ Zabbix Agent và cho dịch vụ này chạy khởi động cùng hệ thống:

 

2.2.5     Setup Zabbix Initial

Trước tiến hành cấu hình, ta restart lại tất cả các dịch vụ liên quan

Sau đó, mở giao diện trình duyệt và truy cập đến địa chỉ IP của Zabbix Server

Tại giao diện Welcome, nhấn Next Step.

Hình 3.3: Giao diện Welcome Zabbix

Tại cửa sổ Check of pre-requisites, Zabbix sẽ tiến hành kiểm tra các thông số xem đã phù hợp chưa. Sau khi kiểm tra thấy tất cả các thông số đã đạt, nhấn Next Step

Hình 3.4: Giao diện check of pre-requisistes

Tại cửa sổ Configure DB connection, ta sẽ tiến hành điền thông số database mà ta đã cấu hình ở mục 3.2.2.3 như sau:
Database name: zabbixoktot         User: root      Password: 123@abc

Sau khi điền các thông số, nhấn Next Step

Hình 3.5: Giao diện Configure DB Connection

Tại cửa sổ Pre-installation summary, ta kiểm tra lại các cấu hình mà ta vừa cài đặt và nhấn Next Step

Hình 3.6: Giao diện Pre-installation summary

Sau khi cài đặt thành công, cửa sổ thông bao sẽ hiện ra, nhấn Finish

Hình 3.7: Hoàn tất cài đặt Zabbix Frontend

Sau đó, sử dụng trình duyệt truy cập đến địa chỉ IP của Server Zabbix: http://10.0.1.198/zabbix và đăng nhập bằng username, password mặc định:

Username: admin

Password: zabbix

Hình 3.8: Giao diện đăng nhập zabbix

Sau khi đăng nhập thành công, ta sẽ truy cập được vào giao diện web của Zabbix Server

Hình 3.9: Giao diện Zabbix

LEAVE A REPLY