Học phần Lập trình mạng

0
1161

LẬP TRÌNH MẠNG

(Network programming)

NỘI DUNG

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng

  • Phân biệt được các kiểu kiến trúc chương trình.
  • Giải thích được cơ chế Socket, vai trò của số hiệu cổng (Port) và địa chỉ IP trong cơ chế Socket.
  • Trình bày được các bước xây dựng một chương trình Client-Server.
  • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thức để phát triển ứng dụng mạng Client/Server độc lập (standalone) trên nền tảng Socket.
  • Xây dựng được các ứng dụng Client/Server với .NET framework.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • Richard Blum, C# Network Programming, Publisher Sybex, 2003.
  • Fiach Reid, Network programming in NET with C# and VB.NET, Digital Press, 2003.

Sau đây là nội dung chi tiết các Slide

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của lập trình mạng

Xem thêm: Chương 2: Lập trình Socket hướng kết nối (TCP Socket)

Chúc các bạn học tốt!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.