Wednesday, July 8, 2020
LapTrinhMang

Chương 5: Sử dụng Thread trong lập trình mạng

Ở các chương trước chúng ta đã học cách sử dụng các lớp socket không đồng bộ để thực hiện các chức năng ở...
LapTrinhMang

Chương 4: Lập trình mạng Sử dụng các lớp System.Net.Sockets

Ở các chương trước chúng ta đã học các lớp Socket mức thấp để tạo ứng dụng TCP và UDP. Tuy nhiên đối với những...
UDPSocket

Chương 3: Lập trình Socket không hướng kết nối (UDP Socket)

Lập trình Socket không hướng kết nối (UDP Socket) là gì ? Các Socket không hướng kết nối cho phép gởi các thông điệp mà...
MohinhTCPSocket

Chương 2: Lập trình Socket hướng kết nối (TCP Socket)

Trong lập trình mạng dùng Socket, chúng ta không trực tiếp truy cập vào các thiết bị mạng để gởi và nhận dữ liệu....
LapTrinhMang

Học phần Lập trình mạng

LẬP TRÌNH MẠNG (Network programming) NỘI DUNG Chương 1: Những vấn đề cơ bản của lập trình mạng Chương 2: Lập trình SOCKET hướng kết nối ...