Hướng dẫn cách ghi tài liệu tham khảo

0
12238

Việc trích dẫn tài liệu trong các bài báo cáo là việc làm cần thiết. Tuy nhiên có nhiều bạn không biết hoặc trích dẫn không chính xác. Hôm nay sinhvientot.net sẽ nói rõ hơn về vấn đề này nhé

Có 2 hình thức ghi tài liệu trích dẫn trong bài viết

  • Ghi nguồn trích dẫn trong nội dung chính của bài viết.
  • Ghi danh mục tài liệu tham khảo (TLTK) ở phần cuối của bài viết.

I/ Ghi nguồn trích dẫn:

  • Ghi theo hệ thống Havard: (tên tác giả, năm).
  • Ví dụ:
    • Tài liệu có 1 hoặc 2 tác giả: (Ward, 1999); (Nguyễn Phước Dân, 2005); (Gleick and Cain, 2002); (Biswas and Tortajada, 2005)
    • Tài liệu có từ 3 tác giả trở lên: (Nguyễn Văn Phước et al., 2003); (Postel et al., 2001).

II/ Cách ghi danh mục TLTK:

Sách:

Tên tác giả (năm xb). Tên sách. Nhà xb, Nơi xb.

[1]. Biswas, K.A. (1997). Water Resources: Environmental Planning, Management and Development. McGraw Hill , New York.

[2]. Tran Kim Thach (1998). Geology and Environment of Ho Chi Minh City. The Tre Publisher, Ho Chi Minh City.

[3]. Uitto, I.J. & Biswas, A.K. (eds) (2000). Water for Urban Areas: Challenges and Perspectives. United Nations University Press, Tokyo.

Lưu ý: Nếu sách được tái bản nhiều lần thì ghi như sau:

Tên tác giả (năm xb). Tên sách. Lần tái bản, Nhà xb, Nơi xb.

[1]. Babbie, E. (1990). Survey Research Methods. 2nd ed., Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.

Một chương của sách:

Tên tác giả (năm xb). Tên của chương sách. In: Tên tác giả sách, tên sách. Nhà xb, Nơi xb, pp. số trang đầu & cuối của chương.

[1]. Biswas, A.K. (2000). Water for urban areas of the developing world in the twenty-first century. In: Uitto, J.I. & Biswas, A.K.E. (eds), Water for Urban Areas: Challenges and Perspectives, United Nations University Press, Tokyo, pp.1-23

Sách do 1 hay nhiều tác giả chủ biên:

Tên tác giả (chủ biên/ed/eds) (năm xb). Tên sách. Nhà xb, Nơi xb.

[1]. Harvey, N. (ed.) (2006). Global Change and Integrated Coastal Management: The Asia-Pacific Region. Springer, Dordrecht.

[2]. Uitto, I.J. & Biswas, A.K. (eds) (2000). Water for Urban Areas: Challenges and Perspectives. United Nations University Press, Tokyo.

Sách điện tử:

Tên tác giả (năm xb). Tên sách [online], Nhà xb, ngày truy cập, từ <URL>.

[1]. Srinivas, H. (2003). An Integrated Urban Water Strategy [online], viewed 13 August 2003, from:< http://www.gdrc.org/uem/water/urban-water.html>.

Luận văn/luận án:

Tên tác giả (năm xb). Tên đề tài luận văn/luận án. Luận văn (học vị), Khoa chuyên ngành, tên Trường Đại học.

[1]. Vo, P.L. (2000). Urban Stormwater Management in Vietnam. Dissertation (Master), Department of Geographical and Environmental Studies, University of Adelaide.

[2]. Vo, P.L. (2008). Formulation of an Integrated Approach to Sustainable Water Management in Ho Chi Minh City, Vietnam. Thesis (Ph.D), Department of Geographical and Environmental Studies, University of Adelaide.

Các tài liệu từ internet/website:

Tên tác giả (năm). Tên tài liệu [online], ngày tháng năm truy cập nguồn thông tin, từ <URL>.

[1]. Thompson, J. (2001). Private Sector Participation in the Water Sector: Can It Meet Social and Environmental Needs? [online], viewed 12 March 2004, from:< iide.org>.

[2]. HEPA (2006). Đóng góp của cộng đồng vào các chính sách bảo vệ môi trường: đừng chỉ là “trang trí” [online], viewed 20/09/2007 2007, from:< http://www.hepa.gov.vn/content/detail.php?parentid=&catid=252&id=135>.

Các báo in hằng ngày (Tuổi Trẻ, Thanh Niên/Printed or Online):

Tên tác giả/tên phóng viên (năm xb). Tên bài báo, tên báo, mục, ngày ấn bản.

[1]. Quốc Thanh (2007). Sông Thị Vải không còn … thở, Tuổi Trẻ, Xã Hội-Đời Sống, 26/09/2007.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.