Tính tổng/tích/trung bình các phần tử trên đường chéo chính

0

Bài toán: Tính tổng/tích/trung bình các phần tử trên đường chéo chính

Input: ma trận a có n dòng, n cột

Xử lý: ma trận a có n dòng, n cột

Duyệt ma trận, tính

sum=a[0][0]+a[1][1]+a[2][2]+a[3][3]+…+a[n-1][n-1]

Tích=a[0][0]xa[1][1]xa[2][2]xa[3][3]x…+x[n-1][n-1]

Avg=sum chia cho số phần tử trên đường chéo chính

Output: sum,tích,avg

Hàm tính tổng

Hàm tính tích

Hàm tính trung bình

Chương trình

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY