Tính tổng trên 1 dòng/cột trong ma trận

1

Bài toán: Tính tổng trên 1 dòng/cột trong ma trận

Input: ma trận a có m dòng, n cột, dòng/cột cần tính

Xử lý: gán tổng bằng không

Tổng =a[x][0]+a[x][1]+…+a[x][n-1]

X là dòng cần tìm

Tổng=a[0][x]+a[1][x]+…+a[m-1][x]

X là cột cần tìm

Ví dụ:

a[4][4]={(12,23,15,43)

(4,8,31,32,22)

(21,34,6,5)

(5,20,7,9)}

Tính dòng 1 thì a[2][0]=4;a[2][1]=8; a[2][2]=31;a[2][3]=22

Tổng= 4+8+31+22=65

Tính cột 3 thì a[0][3]=43;a[1][3]=22;a[2][3]=5;a[3][3]=9

Tổng=43+22+5+9=79

Output: Tổng dòng/cột

Hàm tính tổng trên 1 dòng

Hàm tính tổng trên 1 cột

Chương trình

 

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

xem thêm: Tính tổng/tích/trung bình các phần tử trên đường chéo chính

1 COMMENT

LEAVE A REPLY