Ví dụ về Content Providers

0
513

Ví dụ này sẽ giải thích cách tạo ContentProvider của riêng bạn. Chúng ta hãy làm theo các bước sau –

STT Mô tả
1 Bạn sẽ sử dụng Android StudioIDE để tạo một ứng dụng Android và đặt tên nó là My Application đặt dưới gói com.example.MyApplication, và chọn blank Activity.
2 Sửa đổi tệp MainActivity.java để thêm hai phương thức mới onClickAddName() và onClickRetrieveStudents().
3 Tạo tệp tin java mới được gọi là StudentsProvider.java đặt dưới gói com.example.MyApplication để xác định nhà cung cấp thực tế của bạn và phương thức liên quan.
4 Đăng ký nhà cung cấp nội dung của bạn trong tệp AndroidManifest.xml bằng thẻ <provider … />
5 Sửa đổi nội dung mặc định của tệp res/layout/activity_main.xml, bao gồm một GUI nhỏ để thêm hồ sơ của học sinh.
6 Không cần thay đổi string.xml
7 Chạy ứng dụng để khởi chạy bộ mô phỏng Android và xác minh kết quả của những thay đổi được thực hiện trong ứng dụng.

Sau đây là nội dung của tệp main activity đã sửa đổi src/com.example.MyApplication/MainActivity.java. Tập tin này có thể bao gồm các phương thức cơ bản. Chúng tôi đã thêm hai phương thức mới ClickAddName() và onClickRetrieveStudents() để xử lý tương tác người dùng với ứng dụng.

package com.example.MyApplication;

import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;

import android.content.ContentValues;
import android.content.CursorLoader;

import android.database.Cursor;

import android.view.Menu;
import android.view.View;

import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
  }
  public void onClickAddName(View view) {
   // Add a new student record
   ContentValues values = new ContentValues();
   values.put(StudentsProvider.NAME,
     ((EditText)findViewById(R.id.editText2)).getText().toString());

   values.put(StudentsProvider.GRADE,
     ((EditText)findViewById(R.id.editText3)).getText().toString());

   Uri uri = getContentResolver().insert(
     StudentsProvider.CONTENT_URI, values);

   Toast.makeText(getBaseContext(),
     uri.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
  public void onClickRetrieveStudents(View view) {
   // Retrieve student records
   String URL = "content://com.example.MyApplication.StudentsProvider";

   Uri students = Uri.parse(URL);
   Cursor c = managedQuery(students, null, null, null, "name");

   if (c.moveToFirst()) {
     do{
      Toast.makeText(this,
        c.getString(c.getColumnIndex(StudentsProvider._ID)) +
         ", " + c.getString(c.getColumnIndex( StudentsProvider.NAME)) +
           ", " + c.getString(c.getColumnIndex( StudentsProvider.GRADE)),
      Toast.LENGTH_SHORT).show();
     } while (c.moveToNext());
   }
  }
}

Tạo tệp tin StudentsProvider.java trong gói com.example.MyApplication và sau đây là nội dung của src/com.example.MyApplication/StudentsProvider.java –

package com.example.MyApplication;

import java.util.HashMap;

import android.content.ContentProvider;
import android.content.ContentUris;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.content.UriMatcher;

import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.database.sqlite.SQLiteQueryBuilder;

import android.net.Uri;
import android.text.TextUtils;

public class StudentsProvider extends ContentProvider {
  static final String PROVIDER_NAME = "com.example.MyApplication.StudentsProvider";
  static final String URL = "content://" + PROVIDER_NAME + "/students";
  static final Uri CONTENT_URI = Uri.parse(URL);

  static final String _ID = "_id";
  static final String NAME = "name";
  static final String GRADE = "grade";

  private static HashMap<String, String> STUDENTS_PROJECTION_MAP;

  static final int STUDENTS = 1;
  static final int STUDENT_ID = 2;

  static final UriMatcher uriMatcher;
  static{
    uriMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH);
    uriMatcher.addURI(PROVIDER_NAME, "students", STUDENTS);
    uriMatcher.addURI(PROVIDER_NAME, "students/#", STUDENT_ID);
  }

  /**
   * Database specific constant declarations
   */

  private SQLiteDatabase db;
  static final String DATABASE_NAME = "College";
  static final String STUDENTS_TABLE_NAME = "students";
  static final int DATABASE_VERSION = 1;
  static final String CREATE_DB_TABLE =
      " CREATE TABLE " + STUDENTS_TABLE_NAME +
          " (_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +
          " name TEXT NOT NULL, " +
          " grade TEXT NOT NULL);";

  /**
   * Helper class that actually creates and manages
   * the provider's underlying data repository.
   */

  private static class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
    DatabaseHelper(Context context){
      super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
      db.execSQL(CREATE_DB_TABLE);
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
      db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + STUDENTS_TABLE_NAME);
      onCreate(db);
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreate() {
    Context context = getContext();
    DatabaseHelper dbHelper = new DatabaseHelper(context);

    /**
     * Create a write able database which will trigger its
     * creation if it doesn't already exist.
     */

    db = dbHelper.getWritableDatabase();
    return (db == null)? false:true;
  }

  @Override
  public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) {
    /**
     * Add a new student record
     */
    long rowID = db.insert(	STUDENTS_TABLE_NAME, "", values);

    /**
     * If record is added successfully
     */
    if (rowID > 0) {
      Uri _uri = ContentUris.withAppendedId(CONTENT_URI, rowID);
      getContext().getContentResolver().notifyChange(_uri, null);
      return _uri;
    }

    throw new SQLException("Failed to add a record into " + uri);
  }

  @Override
  public Cursor query(Uri uri, String[] projection,
            String selection,String[] selectionArgs, String sortOrder) {
    SQLiteQueryBuilder qb = new SQLiteQueryBuilder();
    qb.setTables(STUDENTS_TABLE_NAME);

    switch (uriMatcher.match(uri)) {
      case STUDENTS:
        qb.setProjectionMap(STUDENTS_PROJECTION_MAP);
        break;

      case STUDENT_ID:
        qb.appendWhere( _ID + "=" + uri.getPathSegments().get(1));
        break;

      default:
    }

    if (sortOrder == null || sortOrder == ""){
      /**
       * By default sort on student names
       */
      sortOrder = NAME;
    }

    Cursor c = qb.query(db,	projection,	selection,
        selectionArgs,null, null, sortOrder);
    /**
     * register to watch a content URI for changes
     */
    c.setNotificationUri(getContext().getContentResolver(), uri);
    return c;
  }

  @Override
  public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs) {
    int count = 0;
    switch (uriMatcher.match(uri)){
      case STUDENTS:
        count = db.delete(STUDENTS_TABLE_NAME, selection, selectionArgs);
        break;

      case STUDENT_ID:
        String id = uri.getPathSegments().get(1);
        count = db.delete( STUDENTS_TABLE_NAME, _ID + " = " + id +
                (!TextUtils.isEmpty(selection) ?
            "AND" + '(' + selection + ')' : ')'), selectionArgs);
        break;
      default:
        throw new IllegalArgumentException("Unknown URI " + uri);
    }

    getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null);
    return count;
  }

  @Override
  public int update(Uri uri, ContentValues values,
           String selection, String[] selectionArgs) {
    int count = 0;
    switch (uriMatcher.match(uri)) {
      case STUDENTS:
        count = db.update(STUDENTS_TABLE_NAME, values, selection, selectionArgs);
        break;

      case STUDENT_ID:
        count = db.update(STUDENTS_TABLE_NAME, values,
            _ID + " = " + uri.getPathSegments().get(1) +
                (!TextUtils.isEmpty(selection) ?
            " AND" + '(' +selection + ')' : ')'), selectionArgs);
        break;
      default:
        throw new IllegalArgumentException("Unknown URI " + uri );
    }

    getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null);
    return count;
  }

  @Override
  public String getType(Uri uri) {
    switch (uriMatcher.match(uri)){
      /**
       * Get all student records
       */
      case STUDENTS:
        return "vnd.android.cursor.dir/vnd.example.students";
      /**
       * Get a particular student
       */
      case STUDENT_ID:
        return "vnd.android.cursor.item/vnd.example.students";
      default:
        throw new IllegalArgumentException("Unsupported URI: " + uri);
    }
  }
}

Sau đây là nội dung sửa đổi của tệp AndroidManifest.xml. Ở đây chúng ta sẽ thêm thẻ <provider … /> để chứa nhà cung cấp nội dung của chúng ta:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.MyApplication">

  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@mipmap/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:supportsRtl="true"
   android:theme="@style/AppTheme">
     <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
     </activity>
    
   <provider android:name="StudentsProvider"
     android:authorities="com.example.MyApplication.StudentsProvider"/>
  </application>
</manifest>

Sau đây sẽ là nội dung của tệp res/layout/activity_main.xml-

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.example.MyApplication.MainActivity">

  <TextView
   android:id="@+id/textView1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Content provider"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:textSize="30dp" />

  <TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorials point "
   android:textColor="#ff87ff09"
   android:textSize="30dp"
   android:layout_below="@+id/textView1"
   android:layout_centerHorizontal="true" />

  <ImageButton
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageButton"
   android:src="@drawable/abc"
   android:layout_below="@+id/textView2"
   android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/button2"
   android:text="Add Name"
   android:layout_below="@+id/editText3"
   android:layout_alignRight="@+id/textView2"
   android:layout_alignEnd="@+id/textView2"
   android:layout_alignLeft="@+id/textView2"
   android:layout_alignStart="@+id/textView2"
   android:onClick="onClickAddName"/>

  <EditText
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/editText"
   android:layout_below="@+id/imageButton"
   android:layout_alignRight="@+id/imageButton"
   android:layout_alignEnd="@+id/imageButton" />

  <EditText
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/editText2"
   android:layout_alignTop="@+id/editText"
   android:layout_alignLeft="@+id/textView1"
   android:layout_alignStart="@+id/textView1"
   android:layout_alignRight="@+id/textView1"
   android:layout_alignEnd="@+id/textView1"
   android:hint="Name"
   android:textColorHint="@android:color/holo_blue_light" />

  <EditText
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/editText3"
   android:layout_below="@+id/editText"
   android:layout_alignLeft="@+id/editText2"
   android:layout_alignStart="@+id/editText2"
   android:layout_alignRight="@+id/editText2"
   android:layout_alignEnd="@+id/editText2"
   android:hint="Grade"
   android:textColorHint="@android:color/holo_blue_bright" />

  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Retrive student"
   android:id="@+id/button"
   android:layout_below="@+id/button2"
   android:layout_alignRight="@+id/editText3"
   android:layout_alignEnd="@+id/editText3"
   android:layout_alignLeft="@+id/button2"
   android:layout_alignStart="@+id/button2"
   android:onClick="onClickRetrieveStudents"/>
</RelativeLayout>

Đảm bảo bạn có nội dung sau của tệp res/values/strings.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">My Application</string>
</resources>;

Chúng ta hãy thử chạy ứng dụng My Application đã được sửa đổi mà chúng ta vừa mới tạo. Tôi cho rằng bạn đã tạo ra AVD của bạn trong khi thiết lập môi trường. Để chạy ứng dụng từ Android Studio IDE, mở một trong các tệp hoạt động của dự án và nhấp vào biểu tượng Run từ thanh công cụ. Android Studio cài đặt ứng dụng trên AVD của bạn và bắt đầu ứng dụng, nếu mọi thứ đều ổn với thiết lập và ứng dụng của bạn, nó sẽ hiển thị cửa sổ trình giả lập sau, hãy kiên nhẫn vì nó có thể mất thời gian dựa trên tốc độ máy tính của bạn –

Image may contain: text

Bây giờ, hãy nhập Tên Học sinh và Lớp và cuối cùng nhấp vào nút Thêm Tên, điều này sẽ thêm bản ghi sinh viên vào cơ sở dữ liệu và sẽ nhấp nháy một thông báo ở cuối hiển thị ContentProvider URI cùng với số kỷ lục được thêm vào trong cơ sở dữ liệu. Thao tác này sử dụng phương thức insert () của chúng ta. Chúng ta hãy lặp lại quá trình này để thêm một vài sinh viên vào cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Image may contain: text

Khi bạn đã hoàn tất với việc thêm các bản ghi trong cơ sở dữ liệu, bây giờ là thời gian để yêu cầu ContentProvider cung cấp cho chúng ta các hồ sơ đó trở lại, vì vậy, hãy nhấp vào nút Khôi phục Sinh viên, chúng sẽ lấy và hiển thị tất cả các bản ghi từng bản một như chúng ta đã thực hiện query().

Bạn có thể viết các hoạt động chống lại các hoạt động cập nhật và xóa bằng cách cung cấp các chức năng callback  trong tệp MainActivity.java và sau đó sửa đổi giao diện người dùng để có các nút để cập nhật và xóa các hoạt động theo cách tương tự như chúng ta đã làm để thao tác thêm và đọc.

Bằng cách này bạn có thể sử dụng Content Provider như Address Book phát triển các ứng dụng định hướng cơ sở dữ liệu tốt đẹp, nơi bạn có thể thực hiện tất cả các hoạt động của cơ sở dữ liệu như đọc, viết, cập nhật và xóa như đã giải thích ở trên.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.