Những cú pháp cơ bản trong Java

0
545

Khi xem xét một chương trình Java, nó có thể được định nghĩa như là một tập hợp các đối tượng giao tiếp thông qua việc gọi các phương thức khác nhau. Bây giờ chúng ta hãy xem các lớp, đối tượng, phương thức, và biến nghĩa là gì?

  • Đối tượng – Đối tượng có trạng thái và hành vi. Ví dụ: Một con chó có trạng thái màu sắc, tên, giống cũng như hành vi như vẫy đuôi, sủa, ăn. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.
  • Lớp – Một lớp có thể được định nghĩa như một khuôn mẫu / kế hoạch chi tiết mô tả hành vi / trạng thái mà đối tượng của loại hình này hỗ trợ.
  • Phương thức – Một phương thức về cơ bản là một hành vi. Một lớp có thể chứa nhiều phương thức. Đó là trong các phương thức logics được viết, dữ liệu được thao tác và tất cả các hành động được thực hiện.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.