TELNET – OPEN SSH – VNC trên Linux

0
2430
Chuẩn bị:
Máy 1: Linux, IP Address: 192.168.1.110/24
Máy 2: Windows, IP Address: 192.168.1.10/24

1.Telnet

Telnet là một giao thức mạng (network protocol), nó cũng là công cụ quản trị server từ xa thông qua command line. TELNET (viết tắt của TErminaL NETwork) được dùng phổ biến trong mạng máy tính cục bộ (LAN), Telnet sử dụng port 23.
Tuy nhiên Kết nối Telnet này không an toàn vì không được mã hóa. mặc dù vậy Telnet vẫn còn được sử dụng để tìm lỗi trong việc cấu hình các ứng dụng như SMTP, HTTP,… hoặc trong IRC, hay một số trò chơi, phần mềm
như MUD, MUSH, TALker, MOO,…

Máy 1:
– Cài các gói sau: xinetd, telnet-server

# mount /dev/cdrom /media
# rpm -ivh /media/CentOS/xinetd-2.3.14-10.el5.i386.rpm
# rpm -ivh /media/CentOS/telnet-server-0.17-38.el5.i386.rpm

– Enable telnet
#vi /etc/xinetd.d/telnet
image003

#service xinetd restart

# chkconfig xinetd on

Máy 2: command line

telnet 192.168.1.110 25
login: root
password:123456

=> Không login bằng user root, login user u1/123 sau đó su qua user root.
Máy 1:
– Disable telnet
#vi /etc/xinetd.d/telnet
2. Secure Shell (SSH)

SSH là công cụ quản trị server từ xa thay thế telnet.
Kết nối này được mã hóa trong quá trình truyền thông tin.
SSH hoạt động ở lớp trên trong mô hình TCP/IP. Các công cụ SSH cung cấp cho người dùng cách thức để thiết lập kết nối mạng được mã hoá để tạo một kênh kết nối riêng tư. Hơn nữa tính năng tunneling của các công cụ này cho phép chuyển tải theo các giao thức khác nhau.

SSH làm việc thông qua 3 bước đơn giản:

  • Định danh host – xác định định danh của hệ thống tham gia phiên làm việc SSH.
  • Mã hoá – thiết lập kênh làm việc mã hoá.
  • Chứng thực – xác thực người sử dụng có quyền đăng nhập hệ thống.

Máy 1:
– Kiểm tra SSH đã được cài chưa

#rpm -qa | grep openssh                     //mặc định hệ thống đã dược cài.

– SSH đang chạy

#service sshd status

– Xem port của SSH
#netstat -anp | grep ssh                      //port 22
Máy 2:
– Cài SSH Secure Shell Client (hoặc putty)
SSH Secure Shell Client: dùng để sử dụng lệnh điều khiển
SSH Secure File Transfer Client: dùng để truyền file
– Add profile và Connect
3. VNC

            Là một ứng dụng Quản trị server từ xa bằng giao diện đồ họa, tuy nhiên thông tin truyền đi không được mã hóa.
Máy 1:
– Cài gói: vnc-server

  #rpm -ivh /media/CentOS/vnc-server-4.1.2-9.el5.i386.rpm

#service vncserver start
#vncserver password 123456
#vncserver                              //xem phiên kết nối
Máy 2
– Cài: tightvnc và đặt password
– vncviewer
192.168.1.110:3                      // => ok, 3 là phiên kết nối
Máy 1:
– Khởi tạo chế độ đồ họa cho vnc

#vi /root/.vnc/xstartup

image006
– Kill kết nối trước
#vncserver –kill :3
#vncserver                              //xem phiên kết nối
Máy 2
– Kết nối vncviewer
192.168.1.110:4                      //4 là phiên kết nối =>ok

– Nếu Máy 2 là Linux muốn điều khiển Máy 1 cũng là Linux, thì Máy 2 cài thêm gói vnc client.

#rpm -ivh /media/CentOS/vnc-4.1.2-9.el5.i386.rpm

– Kết nối

image009

4. Linux remote windows 2003
Máy 2: Cấu hình cho phép remote desktop
Máy 1:
– Cài rdesktop
#rpm -ivh /media/CentOS/rdesktop-1.4.1-4.i386.rpm
# rpm -qa | grep rdesktop
– Remote Máy 2
#rdesktop 192.168.1.10          => ok

Tùy theo mục đích mà các bạn có thể chọn sử dụng các công cụ trên. chúc các bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.