Các bài toán cơ bản trong lập trình C# (Phần 01)

0
5516

Phần này sẽ cùng các bạn làm quen với các ví dụ cơ bản. Mỗi ví dụ bao gồm mô tả của chương trình, mã C # cũng như kết quả của chương trình. Tất cả các ví dụ trên được biên soạn và thử nghiệm trên Visual Studio. Những ví dụ này có thể là các chương trình C# đơn giản hoặc các chương trình nâng cao. Vì vậy, chúng rất thích hợp cho bất kỳ người sử dụng (người ít kiến thức, người mới bắt đầu hoặc người dùng cao cấp).

Dưới đây là danh sách các ví dụ cơ bản.

 1. Ví dụ về các phép toán học cơ bản
 2. Các ví dụ về định dạng ngày tháng năm
 3. Các ví dụ về phép toán trên bit và toán tử
 4. Các ví dụ về kế thừa
 5. Các ví dụ trên toán tử số
 6. Các ví dụ về Interface

Trong bài này mình sẽ đưa ra các ví dụ về các phép toán học cơ bản, còn các trường hợp khác mình sẽ trình bày ở các bài viết sau.

Các phép toán học cơ bản

Phần sau đây nói về các phép toán học cơ bản. Như kiểm tra tính chẵn hoặc lẻ của một số, thay đổi các giá trị của 2 số, tính tổng các chữ số trong một số, hiển thị số đảo ngược của một số, in một tam giác nhị phân và đếm số lần xuất hiện của số 1 trong trong quá trình nhập dữ liệu từ bàn phím.

Chương trình Kiểm tra xem số đã nhập là chẵn hay lẻ

Chương trình kiểm tra một số nguyên cho trước là chẵn hay lẻ. Theo toán học nếu một số chia cho 2 với phần dư là 0 thì số đó số chẵn, ngược lại là số lẻ.

Đây là mã nguồn của chương trình C# kiểm tra một số nguyên cho trước là lẻ hay chẵn. trong chương trình này ta có sử dụng cấu trúc điều kiện IF… ELSE. Chương trình được biên dịch và thực hiện thành công với Microsoft Visual Studio.

Kết quả của chương trình cũng được hiển thị dưới đây.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace check1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int i;
      Console.Write("NHAP VAO MOT SO : ");
      i = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (i % 2 == 0)
      {
        Console.Write("SO VUA NHAP LA SO CHAN");
        Console.Read();
      }
      else
      {
        Console.Write("SO VUA NHAP LA SO LE");
        Console.Read();
      }
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

NHAP VAO MOT SO : 25
SO VUA NHAP LA SO LE

Chương trình hoán đổi giá trị 2 số

Chương trình hoán đổi 2 số. Hai con số được nhập từ người sử dụng và chúng ta sẽ hoán đổi các con số bằng cách sử dụng một biến tạm thời.

Đây là mã nguồn của chương trình C# giúp hoán đổi hai con số. Các chương trình C# được biên dịch thành công và thực hiện với Microsoft Visual Studio. Các đầu ra chương trình cũng được hiển thị dưới đây.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Program
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int num1, num2, temp;
      Console.Write("\nNHAP SO THU NHAT : ");
      num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("\nNHAP SO THU HAI : ");
      num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      temp = num1;
      num1 = num2;
      num2 = temp;
      Console.Write("\nSAU KHI HOAN DOI : ");
      Console.Write("\nSO THU NHAT LA : "+num1);
      Console.Write("\nSO THU HAI LA : "+num2);
      Console.Read();
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

NHAP SO THU NHAT: 23
NHAP SO THU 2 : 25
SAU KHI HOAN DOI :
SO THU NHAT LA : 25
SO THU HAI LA : 23

Chương trình nhập vào một số và hiển thị tổng các chữ số của nó

Đây là mã nguồn của chương trình C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace Program
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int num, sum = 0, r;
      Console.WriteLine("NHAP VAO MOT SO : ");
      num = int.Parse(Console.ReadLine());
      while (num != 0)
      {
        r = num % 10;
        num = num / 10;
        sum = sum + r;
      }
      Console.WriteLine("TONG CAC CHU SO CUA NO LA : "+sum);
      Console.ReadLine();
 
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

NHAP VAO MOT SO : 123
TONG CAC CHU SO CUA NO LA : 6

Chương trình nhập vào một số và hiển thị số đảo ngược của nó

Đây là mã nguồn C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace Program
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int num, reverse = 0;
      Console.WriteLine("NHAP VAO MOT SO : ");
      num = int.Parse(Console.ReadLine());
      while (num != 0)
      {
        reverse = reverse * 10;
        reverse = reverse + num % 10;
        num = num / 10;
      }
      Console.WriteLine("SO DAO NGUOC CUA NO LA : "+reverse);
      Console.ReadLine();
 
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C#:

NHAP VAO MOT SO : 123
SO DAO NGUOC CUA NO LA : 321

Chương trình in một Tam giác Nhị phân

Chương trình này sẽ in ra một Tam giác nhị phân. Tam giác nhị phân là một tam giác hình thành bởi số 1 và 0. Số hàng trong tam giác nhị phân được nhập từ người sử dụng.

Đây là mã nguồn C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace Program
{
  class Program
  {
    public static void Main(String[] args)
    {
      int p, lastInt = 0, input;
      Console.WriteLine("NHAP VAO SO HANG CUA TAM GIAC : ");
      input = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 1; i <= input; i++)
      {
        for (p = 1; p <= i; p++)
        {
          if (lastInt == 1)
          {
            Console.Write("0");
            lastInt = 0;
          }
          else if (lastInt == 0)
          {
            Console.Write("1");
            lastInt = 1;
          }
        } Console.Write("\n");
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

NHAP VAO SO HANG CUA TAM GIAC : 5
1
01
010
1010
10101

Chương trình đếm các số có giá trị bằng 1 trong các số đã nhập.

Đây là mã nguồn của C # của Chương trình

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication16
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int m, count = 0;
      Console.WriteLine("NHAP SO GIOI HAN : ");
      m = int.Parse(Console.ReadLine());
      int[] a = new int[m];
      Console.WriteLine("NHAP NHIEU SO VAO :");
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      foreach (int o in a)
      {
        if (o == 1)
        {
          count++;
        }
      }
      Console.WriteLine("SO MOT XUAT HIEN TONG CONG LA: ");
      Console.WriteLine(count);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

NHAP SO GIOI HAN : 5
NHAP NHIEU SO VAO : 
1
2
1
4
1
SO MOT XUAT HIEN TONG CONG LA: 3

Các bạn nhớ theo dõi các bạn viết sau nhé!

Chúc bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.