Ví dụ về chuỗi trong C# (phần 2)

0
503

Ở bài trước, mình đã giới thiệu với các bạn một số ví dụ về chuỗi (phần 1), bài này sẽ tiếp tục với những ví dụ khác để giúp bạn thấy tự tin hơn trong việc học C#.

Chương trình đảo ngược một chuỗi mà không sử dụng hàm Reverse

Ở đây chuỗi đảo ngược bằng cách thay đổi vị trí của các ký tự từ phải sang trái một cách tuần tự.

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    string Str, Chuoidao = "";
    int Length;
    Console.Write("Nhap mot chuoi : ");
    Str = Console.ReadLine();
    Length = Str.Length - 1;
    while (Length >= 0)
    {
      Chuoidao = Chuoidao + Str[Length]; //CONG NGUOC CHUOI CU//
      Length--;
    }
    Console.WriteLine("Chuoi dao la {0}", Chuoidao);
    Console.ReadLine();
  }
}

Kết quả thu được sẽ thế này:

Nhap mot chuoi : tot ko
Chuoi dao la : ok tot

Chương trình thực hiện thêm nhiều ký tự vào chuỗi có sẵn

Ở đây nó tạo ra một chuỗi mới chứa chuỗi ban đầu và có thêm vài ký tự khác ở đầu hoặc ở cuối với độ dài chuỗi được chỉ định.

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
namespace padd
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string myString = "CSHARP";
      string newString;
      System.Console.WriteLine("Nhap mot chuoi : ");
      System.Console.WriteLine(myString);
      System.Console.WriteLine("Chuoi sau khi thay doi : ");
      newString = myString.PadLeft(10, ' '); //THEM 10 DAU CACH TRUOC CHUOI//
      newString = newString.PadRight(10, '*'); //THEM 10 DAU * SAU CHUOI//
      System.Console.Write("[" + newString + "]"); 
      Console.Read();
    }
  }
}

Kết quả thu được sẽ thế này:

Nhap mot chuoi : 
CSHARP
Chuoi sau khi thay doi : 
[     CSHARP**********]

Chương trình thực hiện thu dọn chuỗi

Chương trình sẽ xóa các khoảng cách trong chuỗi.

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
namespace trim
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string myString = "  CSHARP   ";
      System.Console.WriteLine("Chuoi truoc khi thu don : (" + myString + ")");
      System.Console.WriteLine("Chuoi sau khi thu don : (" + myString.Trim() + ")");
      Console.Read();
    }
  }
}

Kết quả thu được sẽ thế này:

The String Before Trimming : (   CSHARP  )
The String After Trimming : (CSHARP)

Chương trình tách số ra khỏi chuỗi

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
using System.Text.RegularExpressions; //DE SU DUNG HAM REGEX//
class Program
{
  static void Main()
  {
    string sentence = "Truong hoc 40 phong, 500 trai, 500 gai and 250 giao vien";
    string[] digits = Regex.Split(sentence, @"\D+"); /*TAO MANG CHUOI VOI MOI PHAN TU LA MOT
                             TU CUA CHUOI CU*/
    foreach (string value in digits)
    {
      int number;
      if (int.TryParse(value, out number)) //KIEM TRA PHAN TU CO PHAI LA SO//
      {
        Console.Write(value);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kết quả thu được sẽ thế này:

40
500
500
250

Chương trình chia các chuỗi vào nhóm phù hợp

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
using System.IO;
using System.Collections;
using System.Linq;
class program
{
  static void SendEmail(string email)
  {    
    Console.WriteLine(email);
  }
  static void Main(string[] args)
  {
    string[] email = {"One@aaa.com", "Two@aaa.com",
            "Three@aaa.com", "Four@aaa.com",
            "Five@aaa.com", "Six@aaa.com",
            "Seven@aaa.com", "Eight@aaa.com"};
    var Grp = from i in Enumerable.Range(0, email.Length)
            group email[i] by i / 3;
    foreach (var mail in Grp)
      SendEmail(string.Join(";", mail.ToArray()));
    Console.ReadLine();
  }
}

Kết quả thu được sẽ thế này:

One@aaa.com;Two@aaa.com;
Three@aaa.com;Four@aaa.com;
Five@aaa.com;Six@aaa.com;
Seven@aaa.com;Eight@aaa.com

Chương trình thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng hàm Predefined

Ở đây chuỗi được sắp xếp trước khi tìm kiếm bằng cách sử dụng hàm sort ().

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
class linSearch
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Nhap so phan tu cua mang");
    string s = Console.ReadLine();
    int x = Int32.Parse(s);
    int[] a = new int[x];
    Console.WriteLine("Nhap gia tri cua cac phan tu :");
    for (int i = 0; i < x; i++)
    {
      string s1 = Console.ReadLine();
      a[i] = Int32.Parse(s1);
    }
    Array.Sort(a); //SAP XEP MANG A
    Console.WriteLine("Mang duoc sap xep : ");
    for (int i = 0; i < x; i++)
    {
      Console.WriteLine("{0}", a[i]);
    }
    Console.WriteLine("Nhap phan tu muon tim : ");
    string s3 = Console.ReadLine(); //NHAP GIA TRI DANG CHUOI//
    int x2 = Int32.Parse(s3); //CHUYEN CHUOI VE DANG SO//
    int x3 = Array.BinarySearch(a, (Object)x2); //TIM KIEM NHI PHAN//
    Console.WriteLine("Vi tri : {0}", x3+1);
    Console.WriteLine("Phan tu thu {0} la {1}", x3+1, a[x3]);
    Console.Read();
  }
}

Kết quả thu được sẽ thế này:

Nhap so phan tu cua mang 5
Nhap gia tri cac phan tu cua mang : 
2
3
1
4
5
Mang sau khi sap xep :
1
2
3
4
5
Nhap phan tu muon tim : 4
Vi tri : 4
Phan tu thu 4 la 4

Chúc bạn thành công!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.