Ví dụ về chuỗi trong lập trình C# (phần 1)

0
450

Ví dụ về các hoạt động đơn giản trên chuỗi

Các chương trình C # dưới đây được biên dịch và thực hiện thành công với Microsoft Visual Studio. Kết quả của chương trình cũng được trình bày bên dưới.

Chương trình tạo bảng điểm cho sinh viên

Ở đây các thông tin về sinh viên được người sử dụng nhập và bảng kết quả được tạo ra dựa trên các thông tin đó.

Đây là mã nguốn của chương trình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace Marksheet1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int r, m1, m2, m3, t;
      float p;
      string n;
      Console.WriteLine("Nhap so thu tu :");
      r = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien :");
      n = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Diem mon thu nhat : ");
      m1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Diem mon thu 2 : ");
      m2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Diem mon thu 3 : ");
      m3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      t = m1 + m2 + m3;
      p = t / 3.0f;
      Console.WriteLine("Tong Diem : " + t);
      Console.WriteLine("Trung Binh : " + p);
      if (p >= 35 && p < 50)
      {
        Console.WriteLine("Xep loai C");
      }
      if (p >= 50 && p <= 60)
      {
        Console.WriteLine("Xep loai B");
      }
      if (p > 60 && p <= 80)
      {
        Console.WriteLine("Xep loai A");
      }
      if (p > 80 && p <= 100)
      {
        Console.WriteLine("Xep loai A+");
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Đây là kết quả thu được:

Nhap so thu tu : 
48
Nhap ten sinh vien :
sri
Diem mon thu nhat :
90
Diem mon thu 2 :
80
Diem mon thu 3 :
70
Tong diem : 240
Trung binh : 80
Xep loai A

Chương trình hiển thị dạng viết tắt của một chuỗi

Ở đây chuỗi được nhập từ người sử dụng. Chữ viết tắt của chuỗi tương ứng được tạo ra và hiển thị.

Đây là mã nguốn của chương trình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
class abbreviation
{
  string str;
  public void readdata()
  {
    Console.WriteLine("Nhap mot chuoi :");
    str=Console.In.ReadLine();
  }
  public void abbre()
  {
    char[] c, result;
    int j = 0;
    c = new char[str.Length]; //TAO MOT CHUOI VOI KICH THUOC BANG DO DAI CHUOI DA NHAP//
    result = new char[str.Length];
    c = str.ToCharArray();
    result[j++] = (char)((int)c[0] ^ 32);
    result[j++] = '.';
    for (int i = 0; i < str.Length - 1; i++)
    {
      if (c[i] == ' ' || c[i] == '\t' || c[i] == '\n')
      {
        int k = (int)c[i + 1] ^ 32;
        result[j++] = (char)k;
        result[j++] = '.';
      }
    }
      Console.Write("Chu viet tat cua {0} la ", str);
      Console.WriteLine(result);
      Console.ReadLine();
 
  }
    public static void Main()
    {
      abbreviation obj=new abbreviation();
      obj.readdata();
      obj.abbre();
    }
}

Đây là kết quả thu được:

Nhap mot chuoi : 
Vui Hoc Cung C#
Chu viet tat cua chuoi Vui Hoc Cung C# la V.H.C.C.

Chương trình hiển thị ngày tháng dạng chuỗi

Ở đây ngày tháng dạng chuẩn và ngày tháng dạng chuỗi sẽ được hiển thị riêng.

Đây là mã nguốn của chương trình:

using System;
namespace DateAndTime
{
  class Program
  {
    static int Main()
    {
      DateTime date = new DateTime(2013,6, 23);
      string strDate = date.ToString("M"); //CHUYEN DÂT VE DANG CHUOI//
      Console.WriteLine("Ngay va thoi gia : {0}", date);
      Console.WriteLine("Thang va ngay : {0}", strDate);
      Console.Read();
      return 0;
    }
  }
}

Đây là kết quả thu được:

Ngay va thoi gian : 6/23/2013 12:00:00 AM
Thang va ngay : June 23

Chương trình liệt kê tất cả các chuỗi con trong chuỗi đã nhập

Chuỗi sau khi nhập được phân tích thành các ký tự. Sau đó nó sẽ trả về các chuỗi hoàn toàn mới với các ký tự nằm trong chuỗi đã cho.

Đây là mã nguốn của chương trình:

using System;
namespace mismatch
{
  class Program
  {
    string value, substring;
    int j, i;
    string[] a = new string[5];
    void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap mot chuoi : ");
      value = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Tat ca cac chuoi con co the co cua chuoi da nhap la :");
      for (i = 1; i <=value.Length; i++)
      {
        for (j = 0; j <= value.Length - i; j++)
        {
          substring = value.Substring(j, i);
          a[j] = substring;
          Console.WriteLine(a[j]);
        }
      }
    }
    public static void Main()
    {
      Program pg = new Program();
      pg.input();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Đây là kết quả thu được:

Nhap mot chuoi : abab
Tat ca cac chuoi con co the co cua chuoi da nhap la :
a
b
a
b
ab
ba
ab
aba
bab
abab

Chương trình nhập một chuỗi và tìm tổng của tất cả các chữ số trong chuỗi

Chương trình cho phép nhâp một chuỗi có chữ và số, sau đó sẽ tổng hợp tất cả các giá trị số trong chuỗi.

Đây là mã nguốn của chương trình:

using System;
class program
{
  public static void Main()
  {
    char[] string1 = new char[20];
    int count, nc = 0, sum = 0, n, i;
    Console.WriteLine("Nhap do dai cua mot chuoi :");
    n = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Nhap chuoi chua ca chu so va chu cai :");
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      string1[i] = Convert.ToChar(Console.Read());
    }
 
    for (count = 0; string1[count] != '\0'; count++)
    {
      if ((string1[count] >= '0') && (string1[count] <= '9'))
      {
        nc += 1;
        sum += (string1[count] - '0');
      }
    }
    Console.WriteLine("So chu so trong chuoi = {0}", nc);
    Console.WriteLine("Tong cua cac chu so = {0}", sum);
    Console.ReadLine();
    Console.ReadLine();
  }
}

Đây là kết quả thu được:

Nhap do dai cua mot chuoi :
6
Nhap chuoi chua ca chu so va chu cai :
SAN193
So chu so trong chuoi = 3
Tong cua cac chu so = 13

Chương trình nối hai chuỗi

Hai chuỗi được nối với nhau để tạo thành một chuỗi duy nhất bằng chức năng của hàm nối chuỗi.

Đây là mã nguốn của chương trình:

using System;
class Program
{
  static void Main()
  {
    string s1 = "Good";
    string s2 ="Morning";
    string s3=string.Concat(s1, s2);
    Console.WriteLine(s3);
    Console.ReadLine();
  }
}

Đây là kết quả thu được:

GoodMorning

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.