Ví dụ về chuỗi trong lập trình C# (phần 1)

0

Ví dụ về các hoạt động đơn giản trên chuỗi

Các chương trình C # dưới đây được biên dịch và thực hiện thành công với Microsoft Visual Studio. Kết quả của chương trình cũng được trình bày bên dưới.

Chương trình tạo bảng điểm cho sinh viên

Ở đây các thông tin về sinh viên được người sử dụng nhập và bảng kết quả được tạo ra dựa trên các thông tin đó.

Đây là mã nguốn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình hiển thị dạng viết tắt của một chuỗi

Ở đây chuỗi được nhập từ người sử dụng. Chữ viết tắt của chuỗi tương ứng được tạo ra và hiển thị.

Đây là mã nguốn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình hiển thị ngày tháng dạng chuỗi

Ở đây ngày tháng dạng chuẩn và ngày tháng dạng chuỗi sẽ được hiển thị riêng.

Đây là mã nguốn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình liệt kê tất cả các chuỗi con trong chuỗi đã nhập

Chuỗi sau khi nhập được phân tích thành các ký tự. Sau đó nó sẽ trả về các chuỗi hoàn toàn mới với các ký tự nằm trong chuỗi đã cho.

Đây là mã nguốn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình nhập một chuỗi và tìm tổng của tất cả các chữ số trong chuỗi

Chương trình cho phép nhâp một chuỗi có chữ và số, sau đó sẽ tổng hợp tất cả các giá trị số trong chuỗi.

Đây là mã nguốn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình nối hai chuỗi

Hai chuỗi được nối với nhau để tạo thành một chuỗi duy nhất bằng chức năng của hàm nối chuỗi.

Đây là mã nguốn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

LEAVE A REPLY