Triển khai xây dựng Web Server và FTP Server cho doanh nghiệp

0
2464

Công ty OKtot triển khai xây dựng Web server và FTP Server
Triển khai như mô hình sau:
lab-iis

1. Web site phục vụ cung cấp thông tin nội bộ của công ty cho các Site.
– Cấu hình hosting với domain www.oktot.local
– Đường dẫn tới folder chứ source web.
– Tạo file index.htm làm source để test thử
– Trên DNS tạo record CNAME www.oktot.local => trỏ về IP 172.16.1.200
– Cấu hình limited => ngưỡng băng thông, số lượng kết nối.
– Truy cập web từ site Hà Nội

Xem clip hướng dẫn

2. FTP server chia sẻ tài liệu cho các nhân viên ở các Site
Bước 1:
– Trên DC1
– Tạo Group IT_G, KT_G
– Tao users: cuonglc, lamct, myle
– add cuonglc, lamct vào group IT_G, myle vào Group KT_G
– Cấu hình hosting cho FTP trên IIS.
– Máy đã được Join domain vào DC1 sẵn trước đo.
Bước 2:
– Trên FTP server => Tạo thư mục root là FTP, Do không mã hóa bằng SSL nên ta chọn No SSL.
=> Check chon: anonymous (nặc danh) và Basic.
– Tạo thư mục Public:
=> Phân quyền cho phép user anonymous (nặc danh) sử dụng read\write.
– Trên DNS máy DC1, cấu hình CNAME => trỏ về IP của ftp: 172.16.1.200
=> Test thử bên máy DC1 thử login bằng user anonymous
– Truy cập bằng FTP client
– Cài đặt FTP client trên máy dc1
– Thử truy cập bằng user anonymous => Upload file thử.
Hoàn thành cấu hình thư mục Public với user anonymous
Bước 3:
– Tạo thư mục Private với các folder tương ứng users đã tạo bên trên
=> Phân quyền: Folder của user nào được read\write trên thư mục đó, các user được                   read lẫn nhau.
=> Add group IT_G và KT_G quyền read trên thư mục Private.
=> Phần quyền thư mục riêng mỗi user read/write
=> test thử từng users trên máy DC1
Kết quả: => User MyLe quyền read/write lên thu muc của mình, nhưng chỉ read được thư mục Cuonglc và Lamct. Tương tự như các users còn lại
Bước 4:
– Tạo thư mục PublicPB là thư mục con của Private
=> Phân quyền: cho phép các users domain được read\write lên trên thư mục này để                  chia sẻ data.
=> Test thử xem các users có được read/write ko?
Bước 5:
– Cấm không cho upload file có đuôi .exe lên FTP server
Hoàn thành bài Lab.

Xem clip hướng dẫn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.