An toàn bảo mật mạng (Network security)

0

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Tổng quan an toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính.

Chương 2: Tấn công mạng máy tính.

Chương 3: Công nghệ Firewall.

Chương 4: Hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập (IDS&IPS).

Chương 5: An ninh mạng WLAN (IEEE 802.11)

Chương 6: Chuẩn an toàn thông tin

MỤC TIÊU MÔN HỌC

  • Trình bày được các khái niệm và thuật ngữ an ninh
  • Nhận biết Các nguy cơ an ninh trong mạng máy tính.
  • So sánh được các giải pháp kỹ thuật trong đảm bảo an ninh mạng. Phân biệt các kỹ thuật bảo vệ hạ tầng mạng.
  • Nhận diện được các dấu hiệu của mã độc
  • Trình bày được các tiêu chuẩn an toàn thông tin cho doanh nghiệp
  • Trình bày được các quy định của pháp luật về Luật an toàn thông tin
  • Đánh giá mức độ an toàn thông tin cho doanh nghiệp.
  • Triển khai các giải pháp an toàn thông tin cho doanh nghiệp.
  • Vận dụng được các tiêu chuẩn an toàn thông tin vào doanh nghiệp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Dr.  Eric  Cole,  Dr.  Ronald  Krutz,  and  James  W.  Conley.  Network  Security Bible, Wiley Publishing, Inc., 2005, – 697p

[2] Polk, Tim; McKay, Terry; Chokhani, Santosh (April 2014). “Guidelines for the Selection, Configuration, and Use of Transport Layer Security (TLS) Implementations”. National Institute of Standards and Technology. p. 67. Retrieved 2014-05-07.

[3] Scarfone, Karen; Mell, Peter (February 2007). “Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)”. Computer Security Resource Center (National Institute of Standards and Technology) (800–94). Retrieved 1 January 2010.

[4] ISO/IEC 27000, Information technology – Security techniques – Information security management systems, http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/.

Chúc các bạn học tốt!

LEAVE A REPLY