Triển khai OCS – Cài SQL Server

0

Nhu cầu sử dụng Database trong các công ty doanh nghiệp, kinh doanh là không thể thiếu. Database thường được sử dụng làm nơi lưu trữ các dữ liệu quan trọng như thông tin khách hàng, nhân viên, số hợp đồng, hàng hóa …v.v. Với hệ thống SQL chạy độc lập Stand-Alone, khi Server này down sẽ dẫn đến downtime nhân viên, khách hàng không thể tiếp tục truy cập và sử dụng tài nguyên dữ liệu và còn có khả năng mất dữ liệu được lưu trên đây. Bằng cách xây dựng hệ thống Cluster SQL Server 2005 hay còn gọi là hệ thống Fail-over, ta có thể giảm tối thiểu thời gian downtime xuống thấp nhất khoảng 2 giây đến 3 giây khi xảy ra sự cố và người dùng có thể tiếp tục sử dụng được hệ thống database.

Ưu điểm:

– Tính sẵn sàng cao. Khi 1 SQL Server down thì ngay lập tức tự động sẽ có hệ thống khác dự phòng thay thế.
– Bảo toàn dữ liệu: Dữ liệu sẽ được lưu chung trên một shared storage.
– Tính ổn định: với 2 hệ thống SQL server luôn sẵn sàng phục vụ.
– Hệ thống chạy Microsoft SQL Server 2005 rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi.

Về kỹ thuật hệ thống sẽ bao gồm:

  •  2 SQL Server: Cho phép người dùng thực hiện các truy vấn, lưu trữ, cũng như thiếc lập các truy vấn..v.v
  •  1 Storage Server: Dùng để lưu trữ Data File chứa các database trên này.

Thiết bị và các yêu cầu khác:
3 IP PUBLIC:

    • IP WAN 1: Sẽ được gán cho SQL 1
• IP WAN 2: Gán cho SQL 2
• IP WAN 3: Sử dụng cho Virtual IP. Người dùng sẽ truy cập đến các MailServer thông qua địa chỉ này.

Cần 2 Server: Mỗi con sẽ đóng vai trò làm SQL Server. Mỗi Server phải có tối thiểu 2 interface. Chạy Raid nhầm tăng tính sẵn sàng cao. Chạy Microsoft Windows 2003 .
Thiết bị lưu trữ :
• Theo recommend của Microsoft là dung SAN hoặc NAS.
• Lưu các Data File của SQL 2005 trên đây.
• Hệ thống Cluster chạy phụ thuộc vào thiết bị lưu trữ này.
• Để tiết kiệm chi phí, có thể giải lập SAN là Virtual SAN và chỉ cần 1 Server bình thường.

Bước 3: Cấu hình Cluster cho 2 SQL, cài đặt SQL trên SQL 1
SQL1:

Card Public:
– IP: 10.0.0.12/24
– Subnet Mask: 255.255.255.0
– Default Gateway: 10.0.0.1
– DNS: 10.0.0.8
Card Private:
– IP: 172.16.0.1/16
– Subnet Mask: 255.255.0.0

SQL2:

Card Public:
– IP: 10.0.0.13/24
– Subnet Mask: 255.255.255.0
– Default Gateway: 10.0.0.1
– DNS: 10.0.0.8
Card Private:
– IP: 172.16.0.2/16
– Subnet Mask: 255.255.0.0

Join domain 2 máy SQL vào DC
Cấu hình 2 SQL dùng cluster:

– Cài đặt iSCSI initiator software.
– Kết nối vào 2 ổ dùng chung Quorum (Q) và Share disk (S)
– Định dạng và đặt tên dùng chung
– Tại SQL1 tạo cluster kết nối 2 SQL vào chùm
+ Tên cluster: cluster1, IP: 10.0.0.21
+ Add SQL2 vào cluster1
+ Tùy chỉnh lại card public và private trong cluster1
– Cài đặt MS SQL Server 2005 SP2 vào SQL1
+ Đặt tên Virtual Server : clustersql, tên cài đặt SQL là ocs2k7
+ IP: 10.0.0.20/24
+ Nhập vào các nhóm dùng để quản lý SQL Server (dùng chung nhóm Domain Admins)
Video hướng dẫn

LEAVE A REPLY