Giải thuật Độ hỗn loạn trung bình – Bài tập

0
1207

Bài 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật.

Sau khi test lấn 1, ta có bảng dữ liệu nhỏ hơn

Sau khi xây dựng cây, ta có thể rút ra các luật tương ứng bằng cách duyệt các đường đi trên cây từ nút gốc đến nút lá, mỗi đường đi ứng với một luật:

Vậy ta có tập luật:

IF Quốc tịch = Pháp THEN Nhóm = A;

IF Quốc tịch = Ý THEN Nhóm = B;

IF Quốc tịch = Đức AND Gia cảnh = Độc thân THEN Nhóm = A;

IF Quốc tịch = Đức AND Gia cảnh = Có gia đình THEN Nhóm = B;

Từ tập luật ta có thể suy ra:

Người có vóc dáng nhỏ,mang quốc tịch Pháp, có gia đình thì thuộc nhóm A

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.