Chỉ mục trong C#

0

Một chỉ mục cho phép một đối tượng được lập các chỉ số như một mảng. Khi bạn xác định một chỉ mục cho một lớp, lớp này được xem như một mảng ảo. Sau đó bạn có thể truy cập vào các thể hiện của lớp này bằng cách sử dụng toán tử truy cập mảng ([]).

Cú pháp

Một chỉ mục một chiều có cú pháp như sau:

Sử dụng chỉ mục

Khai báo về một hành động của một indexer tương tự như một properties,sử dụng get and set accessors cho việc xác định một chỉ mục. Tuy nhiên, property thì return hoặc set một thành viên dữ liệu cụ thể, trong khi chỉ mục get hoặc set một giá trị cụ thể từ các đối tượng. Nói cách khác, nó phá vỡ các dữ liệu mẫu thành các phần nhỏ hơn và thiết lập chỉ số từng phần tử, gets or sets từng phần.

Xác định một property liên quan đến việc cung cấp một tên property. Chỉ mục không được định nghĩa với tên, nhưng với từ khoá indexer, trong đó đề cập đến trường hợp cua đối tượng. Ví dụ dưới đây trình bày khái niệm trên:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Overload chỉ mục

Chỉ mục có thể bị quá tải. Chỉ mục cũng có thể được khai báo với nhiều thông số và mỗi tham số có thể là một kiểu khác nhau. Nó không nhất thiết các chỉ số phải là số nguyên. C # cho phép chỉ mục có những loại khác, ví dụ, một chuỗi.

Ví dụ sau đây cho thấy việc quá tải chỉ mục:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Chúc bạn thành công!

LEAVE A REPLY