Properties trong C#

0

Properties là tên một thành viên của lớp, cấu trúc, và giao diện. Biến thành viên và các phương thức trong một lớp hoặc cấu trúc được gọi là Fields. Còn properties là một phần mở rộng của fields và được truy cập bằng cách sử dụng cú pháp tương tự.

Properties không đặt tên cho địa điểm lưu trữ. Thay vào đó, chúng có accessors để đọc, viết, và tính toán giá trị của chúng.

Ví dụ, chúng ta có một lớp tên là Student, với fields riêng tư là tuổi, tên và mã. Chúng ta không thể trực tiếp truy cập vào các fields này từ bên ngoài phạm vi lớp, nhưng chúng ta có thể có các properties để truy cập vào các fields riêng tư này.

Accessors

Các accessor của một properties chứa các câu lệnh thực thi giúp trong get(đọc hoặc tính toan) hoặc set (ghi) properties. Việc khai báo accessor có thể chứa một get, một set, hoặc cả hai. Ví dụ:

Ví dụ sao cho thấy việc sử dụng properties:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Abstract Properties

Một lớp trừu tượng có thể có một properties trừu tượng, và phải được thực hiện trong lớp dẫn xuất. Chương trình sau đây minh họa điều này:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Chúc bạn thành công!

LEAVE A REPLY