Mẫu lý lịch khoa học

0

LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:                                                                  Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:                                            Nơi sinh:

Quê quán:                                                                  Dân tộc:

Học vị cao nhất:                                                       Năm, nước nhận học vị:

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại):

Đơn vị công tác (hiện tại):

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên hệ:  CQ:                         , NR:                          , DĐ:

Fax:                                                                      Email:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:

Ngành học:

Nước đào tạo:                                               Năm tốt nghiệp:

Bằng đại học 2:                                             Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:                                     Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

  • Bằng Tiến sĩ/ Phó tiến sĩ chuyên ngành:                    Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

  • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất:
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh

2.

Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

 

                   TP HCM, ngày        tháng          năm 20

Xác nhận của cơ quan

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

Tải file mẫu Ly-lich-khoa-hoc                                                          

LEAVE A REPLY