Ví dụ về mảng trong C# (phần 3)

0
420

Bài viết này sẽ tiếp tục các ví dụ về mảng, các bạn có thể tham khảo thêm các ví dụ khác ở phần 1phần 2

Chương trình sao chép một phần của một mảng để tạo mảng mới

Trong chương trình này,  một phần của mảng được sao chép bằng cách sử dụng Array.Copy () cùng với mảng nguồn, mảng mục tiêu và kích thước.

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
class Program
{
  static void Main()
  {
    int n, m, size;
    Console.WriteLine("NHAP KHICH THUOC CUA MANG : ");
    n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    int [] a = new int[n];
    Console.WriteLine("NHAP CAC PHAN TU CUA MANG DAU TIEN :");
    for (int i = 0; i <n; i++)
    {
      a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    Console.WriteLine("NHAP KICH THUOC CUA MANG THU 2 : ");
    m = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    int[] target = new int[m];
    Console.WriteLine("NHAP SO PHAN TU CUA MANG DAU TIEN CAN SAO CHEP :");
    size = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Array.Copy(a, 0, target, 0, size);
    Console.WriteLine("MOT MANG MOI VOI CAC PHAN TU DAU TIEN CUA MANG CU");
    foreach (int value in target)
    {
      Console.WriteLine(value);
    }
    Console.Read();
  }
}

Đây là kết quả thu được:

NHAP KICH THUOC CUA MANG : 5
NHAP CAC PHAN TU CUA MANG DAU TIEN : 
1
2
3
4
5
NHAP KICH THUOC CUA MANG THU 2 :
6
NHAP SO PHAN TU CUA MANG THU NHAT CAN SAO CHEP : 3
MOT MANG MOI VOI CAC PHAN TU DAU TIEN CUA MANG CU :
1
2
3
0
0
0

Chương trình sắp xếp danh sách theo tên

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      List<string> names = new List<string>();
      names.Add("Ram");
      names.Add("Rose");
      names.Add("Abs");
      names.Add("Edward");
      names.Add("Sita");
      names.Sort();
      foreach (string s in names) 
      Console.WriteLine(s);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Đây là kết quả thu được:

Abs
Edward
Ram
Rose
Sita

Chương trình tìm kiếm một phần tử trong một mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
using System.IO;
class Program
{
  static void Main()
  {
 
    string[] array1 = { "cat", "dogs", "donkey", "camel" };
    string v1 = Array.Find(array1,
      element => element.StartsWith("cam", StringComparison.Ordinal));
    string v2 = Array.Find(array1,
      element => element.Length == 3);
    Console.WriteLine("CAC PHAN TU BAT DAU VOI TU 'CAM' : " +v1);
    Console.WriteLine("CAC TU CO 3 KY TU LA : " +v2);
    Console.ReadLine();
  }
}

Đây là kết quả thu được:

PHAN TU BAT DAU VOI TU 'CAM': Camel
PHAN TU CO 3 KY TU LA : cat

Chương trình để đảo ngược một mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
class Program
{
  static void Main()
  {
    int[] array = { 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 };
    foreach (int a in array)
    {
      Console.WriteLine(a);
    }
    Array.Reverse(array);
    Console.WriteLine("CHUOI DAO NGOC LA : ");
    foreach (int value in array)
    {
      Console.WriteLine(value);
    }
    Console.ReadLine();
  }
}

Đây là kết quả thu được:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CHUOI DAO NGUOC LA : 
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.