Ví dụ về mảng trong C# (phần 3)

0

Bài viết này sẽ tiếp tục các ví dụ về mảng, các bạn có thể tham khảo thêm các ví dụ khác ở phần 1phần 2

Chương trình sao chép một phần của một mảng để tạo mảng mới

Trong chương trình này,  một phần của mảng được sao chép bằng cách sử dụng Array.Copy () cùng với mảng nguồn, mảng mục tiêu và kích thước.

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình sắp xếp danh sách theo tên

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình tìm kiếm một phần tử trong một mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình để đảo ngược một mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

 CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !

LEAVE A REPLY