Ví dụ về mảng trong C# (phần 2)

0
454

Ở bài trước mình đã giới thiệu với các bạn các Ví dụ về mảng trong C# (phần 1), bài này sẽ tiếp tục với các ví dụ khác để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chủ đề mảng trong C#

Chương trình C #; nhập 2 mảng đầu vào và tạo ra một mảng thứ 3

Trong chương trình này, Buffer.BlockCopy được sử dụng để hợp nhất hai mảng int. Phương thức này hoạt động trên byte, không phải trên phần tử.

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
 
class Program
{
  static void Main()
  {
    int[] array1 = new int[5];
    int[] array2 = new int[5];
    int[] array3 = new int[array1.Length + array2.Length];
    Console.WriteLine("NHAP 5 PHAN TU CHO MANG THU NHAT :");
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
      array1[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    Console.WriteLine("NHAP 5 PHAN TU CHO MANG THU 2 :");
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
      array2[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    Buffer.BlockCopy(array1,0,array3,0,array1.Length * sizeof(int));
    Buffer.BlockCopy(array2,0,array3,array1.Length * sizeof(int),array2.Length * sizeof(int));
    Console.WriteLine("PHAN TU CUA MANG THU 3 SAU KHI HOP NHAT 2 MANG :");
    foreach (int value in array3)
    {
      Console.WriteLine(value);
    }
    Console.ReadLine();
  }
}

Đây là kết quả:

NHAP 5 PHAN TU CHO MANG THU NHAT :
1
2
3
4
5
NHAP 5 PHAN TU CHO MANG THU 2 :
6
7
8
9
10
PHAN TU CUA MANG THU 3 SAU KHI HOP NHAT 2 MANG :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chương trình C #; Tìm kiếm vị trí của một phần tử trong mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
 
class ArrayBinarySearch
{
  public static void Main()
  {
    int[] ints = { 0, 10, 100, 1000, 1000000 };
    Console.WriteLine("VI TRI VA GIA TRI CUA CAC PHAN TU: ");
    for (int i = 0; i < ints.Length; i++)
    {
      Console.Write("[{0}]={1, -5}", i, ints[i]);
    }
    Console.WriteLine();
    FindObject(ints, 25);
    FindObject(ints, 1000);
    FindObject(ints, 2000000);
    Console.ReadLine();
  }
 
  public static void FindObject(Array array, Object o)
  {
    int index = Array.BinarySearch(array, 0, array.Length, o);
    Console.WriteLine();
    if (index > 0)
    {
      Console.WriteLine("GIA TRI: {0} TIM THAY O VI TRI [{1}]", o, index);
    }
    else if (~index == array.Length)
    {
      Console.WriteLine("GIA TRI: {0} KHONG TIM THAY. "
        + "KHONG CO GIA TRI LON HON TRONG MANG.", o);
      Console.WriteLine();
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("GIA TRI: {0} KHONG TIM THAY. "
        + "GIA TRI LON HON GAN NHAT O VI TRI [{1}].", o, ~index);
    }
  }
}

Đây là kết quả:

VI TRI VA GIA TRI CUA CAC PHAN TU:
[0]=0  [1]=10  [2]=100 [3]=1000 [4]=1000000
GIA TRI: 25 KHONG TIM THAY. GIA TRI LON HON GAN NHAT O VI TRI [2].
GIAT TRI: 1000 TIM THAY O VI TRI [3]
GIA TRI: 2000000 KHONG TIM THAY. KHONG CO GIA TRI LON HON TRONG MANG.

Chương trình C #; các thao tác trên chỉ số mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

class values
{
  private int[] val = new int[10] { 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 }; 
  public int Length
  {
    get { return val.Length; }
  } 
  public int this[int index]
  {
    get
    {
      return val[index];
    } 
    set
    {
      val[index] = value;
    }
  }
}
class MainClass
{
  static void Main()
  {
    values newval = new values();
    newval[3] = 58;
    newval[5] = 60;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
      System.Console.WriteLine("PHAN TU #{0} = {1}", i, newval[i]);
    }
    System.Console.WriteLine("NHAN PHIM BAT KY DE KET THUC.");
    System.Console.ReadKey();
 
  }
}

Đây là kết quả:

PHAN TU #0 : 10
PHAN TU #1 : 20
PHAN TU #2 : 30
PHAN TU #3 : 58
PHAN TU #4 : 50
PHAN TU #5 : 60
PHAN TU #6 : 70
PHAN TU #7 : 80
PHAN TU #8 : 90
PHAN TU #9 : 100
NHAN PHIM BAT KY DE KET THUC

Chương trình tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
using System.Linq;
class Program
{
  static void Main()
  {
    int[] array1 = { 10, -10, -20, 0,15,20,30 };
    Console.WriteLine("PHAN TU LON NHAT : " +array1.Max());
    Console.WriteLine("PHAN TU NHO NHAT : " +array1.Min());
    Console.Read();
  }
}

Đây là kết quả:

PHAN TU LON NHAT : 30
PHAN TU NHO NHAT : -20

 Chúc các bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.