Triển khai dịch vụ Samba trên Linux

0
1473

Do Network File Service – NFS có nhiều nhược điểm hôm nay sinhvientot.net sẽ hướng dẫn các bạn Triển khai dịch vụ Samba trên Linux.

Chuẩn bị: Nhóm 2 máy: Máy 1 (linux), Máy 2 (Windows 2003)            Đặt địa chỉ IP
– Samba là dịch vụ triển khai file server và dịch vụ truy cập file
LAB1: Máy 2 (Windows 2003) làm File Server
Máy 1
– Cài các gói sau:

#rpm -ivh /media/CentOS/samba-client-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm (1)
#rpm -ivh /media/CentOS/perl-Convert-ASN1-0.20-1.1.noarch.rpm (2)
#rpm -ivh /media/CentOS/samba-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm (3)
#rpm -ivh /media/CentOS/samba-common-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm  (4)

Máy 2:
– Set password: administrator/123
– Share thư mục C:/data/vb1.txt   : everyone full control
Máy 1:
– Truy cập dữ liệu

#smbclient  -U administrator  //192.168.1.10/data
smb: \> ?                     //xem danh sách lệnh

– Copy file vb1.txt trên file server vào root

smb: \>mget vb1.txt
smb: \>exit
#ls

– Tạo thư mục

smb: \>mkdir test

– Copy dữ liệu lên file server

#tree /etc/ > cay.txt                 //tạo file cay.txt trên root của máy 1
#smbclient  -U administrator  //192.168.1.10/data
smb: \> mput cay.txt

smb: \> exit                             //thoát khỏi smb
– Tạo mount point truy cập
#mkdir /shared

  #mount -t cifs -o username=administrator,password=123 //192.168.1.10/data /shared

#ll /shared
– Xem tất cả dữ liệu đang được chia sẽ trên file server

#smbclient  -U administrator -L /192.168.1.10

LAB2: Máy 1 (Linux) làm File Server
Máy 1
– Cài các gói sau: (đã được cài ở LAB1)

#rpm -ivh /media/CentOS/samba-client-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm (1)
#rpm -ivh /media/CentOS/perl-Convert-ASN1-0.20-1.1.noarch.rpm (2)
#rpm -ivh /media/CentOS/samba-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm (3)
#rpm -ivh /media/CentOS/samba-common-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm  (4)

– Cấu hình dịch vụ samba
#vi /etc/samba/smb.conf

image003

#service smb start
#chkconfig smb on
– Tạo user u1/123 và u2/123 để chia sẽ dữ liệu

#useradd u1
#passwd u1

123

# smbpasswd -a u1

123

#useradd u2
#passwd u2

123

# smbpasswd -a u2

123
Máy 2
– Sử dụng user u1 hoặc u2 truy cập dữ liệu -> ok

image005
-> người dùng không biết Máy 1 sử dụng HĐH Linux

– Xóa cache truy cập

image007

Máy 1
– Đặt tên Máy 1 để truy cập bằng tên
#vi /etc/sysconfig/network

image009

#chkconfig sendmail off
#init 6
Máy 2
– Truy cập dữ liệu trên Máy 1 bằng tên -> ok
Máy 1 
– Chia sẽ dữ liệu

#mkdir /data
#mkdir /sofware
#mkdir /data/vanban
#mkdir /data/hoso

– Máy 1 shared thư mục data

#vi /etc/samba/smb.conf                    //Thêm các dòng sau vào cuối file
image011
#chmod 777 /data
#chmod 777 /software
#service smb restart

Máy 2
– Truy cập dữ liệu trên Máy 1 và kiểm tra lại quyền truy cập à ok

LAB2: Máy 1 (Linux) làm File Server và chia sẽ dữ liệu theo yêu cầu sau:

image012

 Máy 1
– Cấu hình dịch vụ samba
#vi /etc/samba/smb.conf

image018

– Tạo cây thư mục

– Tạo group và user

# groupadd GV
# groupadd HS
# useradd -G GV GV1
# useradd -G GV GV2
#useradd -G HS HS1
#useradd -G HS HS2

– Đặt passwd samba cho user

#smbpasswd -a HS1
#smbpasswd -a HS2
#smbpasswd -a GV1
#smbpasswd -a GV2

#service smb restart
– Chia sẽ dữ liệu:

#vi /etc/samba/smb.conf                    //thêm các dòng sau vào cuối file
  289 [hocsinh]
290         comment = du lieu hoc sinh
291         path = /data/hocsinh
292         public = yes                                  //every one
293         writeable = yes
294 [giaovien]
295         comment = du lieu giao vien
296         path = /data/giaovien
297         public = no
298         valid users = +GV                        //shared cho group
299         write list = +GV
300         inherit permission = yes
301 [software]
302         comment = phan mem hoc tap
303         path = /data/software
304         public = yes
305         read only = yes
306 [baithi]
307         comment =bai thi hoc sinh
308         path = /data/baithi
309         valid users = +HS +GV
310         read only = yes
311         write list = +GV
312         inherit permission = yes
313 [dethi]
314         comment = de thi
315         path = /data/dethi
316         public = no
317         valid users = +GV
318         write list = +GV
319         inherit permission = yes
320         browseable = no                          // shared ẩn

– Restart lại dịch vụ samba
#service smb restart
– Gán quyền truy xuất thư mục

#chmod 777 /data/hocsinh
#chmod 777 /data/baithi/
#chmod 777 /data/giaovien/
#chmod 777 /data/software/
#chmod 777 /data/dethi/

Máy 2
– Truy cập vào Máy 1 bằng user HS1 và kiểm tra lại quyền  à ok
– Truy cập vào Máy 1 bằng user GV1 và kiểm tra lại quyền  à ok
– Truy cập vào thư mục ẩn  à ok
SAMBA SWAT

Quản lý samba bằng giao diện web

Máy 1
– Cài đặt

#rpm -ivh /media/CentOS/xinetd-2.3.14-10.el5.i386.rpm
#rpm -ivh /media/CentOS/samba-swat-3.0.25b-0.el5.4.i386.rpm

– Cấu hình
#vi /etc/xinetd.d/swat
image018
– Restart service xinetd
#service xinetd start
Máy 2
– Truy cập samba bằng giao diện web (trusted site)

image020
image024
image028
image030

Máy 2
– Truy cập dữ liệu chia sẽ trên Máy 1 -> ok

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.